Wydałem pewne rekomendacje, jak te zajęcia mają wyglądać. Natomiast już weryfikacja tego, jak przebiegają te tysiące kursów na każdej z kilkuset polskich uczelni, to jest zadanie dla władz uczelni oraz - w przyszłości - dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej - mówił Jarosław Gowin.

 

Gowin: Analizujemy możliwości budżetu, by zwiększyć specjalne zasiłki dla studentów>>

 

Obowiązek kształcenia zdalnego

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadza się obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

 

- Wprowadzamy regulację pozwalającą uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r. - wskazuje resort nauki.

 

Rozporządzenie rozstrzyga także,  że uchwały samorządu mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Może być to podejmowane albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.