Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadza się obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

 

Gowin: Analizujemy możliwości budżetu, by zwiększyć specjalne zasiłki dla studentów>>

 

Obowiązek kształcenia zdalnego

Nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zastępstwie ministra nauki i szkolnictwa wyższego podpisał premier Mateusz Morawiecki.

 

 


Według rozporządzenia organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.