Rozporządzenie stanowi, że "na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–12 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239, z późn. zm.2) w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej „uczelniami”, oraz w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów zajęcia na studiach, studiach podyplomowych,  ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Czytaj: Od poniedziałku uczelnie mają kształcić zdalnie lub hybrydowo>>
 

Niektóre zajęcia stacjonarnie

W przypadku kształcenia doktorantów, uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie, mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Uczelnie mogą też kształcić w swoich murach studentów na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Zgodnie z rozporządzeniem, decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

 

Ograny uczelni i egzaminy też zdalnie

Rozporządzenie stanowi też, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

Minister zdecydował również, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni decyzje rektorów o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni,  w tym prowadzenia działalności naukowej