Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Obecnie obowiązujące przepisy przewidują podejmowanie uchwał przez komitet, w drodze których przyjmowane są np. stanowiska i krajowe standardy rachunkowości, wyłącznie na posiedzeniach.

Zamiast spotkań, praca zdalna

Jednak jak tłumaczy MF, aktualny stan związany z epidemią koronawirusa uwidocznił potrzebę zastosowania szczególnych rozwiązań pozwalających KSR na sprawne wykonywanie powierzonych mu zadań i umożliwiających zachowanie ciągłości działania w różnych sytuacjach. Komitet będzie zatem mógł podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w trybie obiegowym. MF chce także, aby wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające odbywanie posiedzieć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. z wykorzystaniem programów do telekonferencji) oraz rozpatrywanie spraw należących do właściwości KSR w trybie obiegowym.

 

Zakres działań KSR

Do zakresu działania KSR należy w szczególności: wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości, jak również podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości. W skład KSR wchodzą: przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki (aktualnie minister rozwoju), ministra do spraw rozwoju regionalnego (aktualnie minister funduszy i polityki regionalnej), prezesa Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz największych organizacji zawodowych z zakresu rachunkowości – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zobacz również: Tarcza finansowa w kolizji z ustawą o rachunkowości >>