Chodzi o ustawę z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty za przejazd autostradą. Zmiana polega na rezygnacji z poboru manualnego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz wprowadzeniu dwóch nowych trybów uiszczenia opłaty: elektronicznego biletu autostradowego i opłaty pobranej na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, dalej jako „SPOE KAS”. W razie wyboru tej ostatniej metody płatności, użytkownik autostrady będzie obowiązany do zainstalowania i uruchomienia stosownego urządzenia lub aplikacji.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że rezygnacja z manualnego poboru opłaty za przejazd autostradą i wprowadzenie nowoczesnego i efektywnego systemu poboru opłat, jakim jest elektroniczny bilet autostradowy i opłata pobrana na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu, pozwoli na zapewnienie niezakłóconego i płynnego przejazdu bez konieczności zatrzymywania w Miejscu Poboru Opłat (MPO).

Zobacz również: Będą nowe zasady opłat za autostrady. Znikną szlabany >>

 

Opłatę pobierze szef KAS

Ustawa wprowadza podstawę prawną dla szefa KAS do poboru opłaty za przejazd autostradą również na odcinkach koncesyjnych, na których opłatę za przejazd autostradą pobiera drogowa spółka specjalnego przeznaczenia albo spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Przejęcie przez szefa KAS poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinku, na którym opłatę za przejazd autostradą pobiera ww. spółka nastąpi na jej wniosek uzgodniony z szefem KAS i wymagać będzie zmiany umowy o eksploatację autostrady. Jednocześnie w ustawie wskazano wprost, że na odcinkach koncesyjnych Szef KAS będzie pobierał opłatę w wysokości wynikającej z umów koncesyjnych, o ile koncesjonariuszowi przysługuje uprawnienie do ich ustalania.  

 

Sposoby dokonywania płatności za przejazd

Ustawa stanowi, że do wniesienia opłaty za przejazd autostradą, pobieranej przez szefa KAS, będzie zobowiązany właściciel pojazdu, posiadacz pojazdu albo użytkownik pojazdu. Opłatę za przejazd autostradą będzie można wnosić w sposób przewidziany dla opłaty elektronicznej, na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazanych z urządzeń lub systemów wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Przejazd autostradą, na której jest pobierana opłata, będzie mógł być wykonywany także na podstawie biletu na jeden przejazd autostradą lub jej odcinkiem (biletu autostradowego), wydanego przed rozpoczęciem tego przejazdu. Opłata za przejazd autostradą będzie pobierana w momencie wydania biletu autostradowego. Bilet autostradowy będzie ważny do zakończenia danego przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin od daty i godziny początku okresu ważności wskazanej na bilecie. Bilety autostradowe wydawać mają szef KAS lub przedsiębiorca działający w imieniu i na rzecz szefa KAS, z którym zawarł on umowę na ich wydawanie.

 


Kto sprawdzi, czy kierowca zapłacił za przejazd?

Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń lub systemów wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, będą uprawnieni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, a także, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, funkcjonariusze Policji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze Policji oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w celu wykonywania kontroli, będą uprawnieni do przetwarzania, za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, danych zgromadzonych w SPOE KAS.

Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobierana będzie opłata dodatkowa, dla samochodu osobowego, w wysokości 500 zł. Od wnoszącego opłatę pobierana będzie jedna opłata dodatkowa, niezależnie od liczby dokonanych przejazdów autostradą lub jej odcinkiem tym samym pojazdem, w trakcie jednej doby rozumianej, jako okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 w danym dniu. Opłata dodatkowa nie zostanie pobrana, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za ten przejazd poprzez wykupienie biletu autostradowego. Opłata dodatkowa wraz z odsetkami, podlegać ma przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

  1. stanowiących podstawę wydania aktów wykonawczych określających prowizję za wydanie biletów autostradowych oraz dla dostawców kart flotowych, które wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia;
  2. regulujących możliwość waloryzowania stawki opłaty elektronicznej, które wejdą w życie w dniu 1 października 2021 r.;
  3. dotyczących możliwości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą za pośrednictwem elektronicznego biletu autostradowego, które wejdą w życie od dnia 1 grudnia 2021 r.