- Zjednoczone Królestwo w rozumieniu prawa Unii Europejskiej stało się państwem trzecim i w związku z tym zaszły istotne zmiany dla podróżujących między obiema stronami. Należy je uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju - wskazuje Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który przypomina o kilku zmianach dotyczących wyjazdu samochodem do Wielkiej Brytanii.

Czytaj: Brexit to zamknięcie granic, trudniejszy obrót handlowy i prawny>>
 

Konieczny będzie paszport

Od 1 października 2021 roku podróżując do Zjednoczonego Królestwa trzeba będzie mieć przy sobie paszport, którego ważność w momencie kontroli na granicy tego kraju (w przypadku podróży samolotem w chwili odprawy bagażowo-biletowej) nie może być krótsza niż sześć miesięcy. Od tego dnia podróż i przekraczanie granicy na podstawie dowodu osobistego nie będą możliwe.

Do podróżowania samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzenia tam pojazdu wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE, ale inaczej niż w  Polsce, należy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu.

 


Przybywając do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż turystyczny, niezbędne jest przerejestrowanie pojazdu bez zbędnej zwłoki licząc od chwili przekroczenia granicy oraz zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń. Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny.

Zielona Karta już wymagana

Zgodnie z Dyrektywą komunikacyjną przemieszczanie się samochodem pomiędzy państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania pojazdu w jednym z krajów członkowskich i zawartego tamże ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podróży do Zjednoczonego Królestwa wskazane jest posiadanie przy sobie ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego na pojazd, którym się poruszamy – radzi Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Certyfikat można otrzymać u swojego ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Zasada ta obowiązuje również obywateli i rezydentów Zjednoczonego Królestwa chcących wjechać na teren EOG. Muszą oni zawrzeć stosowne ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających w Wielkiej Brytanii.

Co w razie stłuczki?

Po kolizji w Wielkiej Brytanii poszkodowany może zgłosić szkodę ubezpieczycielowi OC sprawcy w państwie wypadku. Dane sprawy najlepiej ustalić bezpośrednio po zdarzeniu.

Jeżeli sprawca nie był ubezpieczony, szkodę można zgłosić do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku. Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Jeśli kolizję spowodował sprawca spoza Wielkiej Brytanii (np. z Polski), to powinien on oprócz wypełnienia i podpisania oświadczenie o zdarzeniu drogowym, także podać również szczegóły swojej Zielonej Karty (seria i nr, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia). Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do biura narodowego kraju zdarzenia lub zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.