Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje dopiero od 22 maja br., a organy podatkowe już wydają interpretacje dotyczące jej regulacji. Pierwsza interpretacja indywidualna (po wejściu ustawy w życie) z 7 czerwca 2023 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.163.2023.2.MF) dotyczy bardzo ważnej kwestii czyli tego, czy udziałowiec spółki opodatkowanej estońskim – CIT może być beneficjentem lub fundatorem „polskiej” fundacji rodzinnej.

- Dyrektor KIS na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o CIT potwierdził, że jeżeli udziałowiec spółki „estońskiej” jest jednocześnie beneficjentem lub fundatorem „polskiej” fundacji rodzinnej nie jest przeszkodą by ta spółka korzystała z tej formy opodatkowania – podkreśla Adrian Kęmpiński, prawnik w Kancelarii LTCA.

Zwraca on uwagę na znowelizowany wiosną br. art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który mówi, że opodatkowane estońskim CIT mogą być spółki będące spółkami z o.o., spółkami akcyjnymi, prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami komandytowi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji… z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej.

Czytaj w LEX: Fundacja rodzinna - aspekty księgowe >>

Pytanie o skutki wniesienia akcji do fundacji

Druga interpretacja indywidualna z 15 czerwca br. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ), dotyczy skutków podatkowych wniesienia akcji spółki akcyjnej do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji.

W celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji, wnioskodawca wniesie do fundacji posiadane składniki majątkowe, w szczególności posiadane akcje w spółce akcyjnej. W efekcie fundacja stanie się akcjonariuszem spółki akcyjnej. Wnioskodawca zaś stanie się fundatorem oraz beneficjentem fundacji. Fundacja może zostać zobowiązana do dokonywania okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Wnioskodawca jako fundator fundacji oraz beneficjent, wnosząc do niej akcje nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku w postaci składników majątkowych lub do otrzymania od Fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu.

Czytaj w LEX: Fundacja rodzinna - zasady opodatkowania >>

Wnioskodawca zapytał organy skarbowe, czy wniesienie przez niego składników majątkowych będzie powodować powstanie po jego stronie dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych, w szczególności akcji na fundację.

Dyrektor KIS zgodził się z nim stwierdzając, że jeżeli po stronie wnioskodawcy nie powstaje przychód, to również nie może powstać dochód z tego tytułu. W konsekwencji, wniesienie składników majątkowych przez wnioskodawcę do fundacji w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, nie będzie bowiem powodować powstania po stronie wnioskodawcy dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych, w tym akcji, na rzecz funduszu.

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną interpretację podatkową i potwierdził, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora – podkreśla Adrian Kęmpiński.

Ekspert dodaje, że o ile rozstrzygnięcia te zgodne są z literalną wykładnią przepisów ustaw podatkowych, o tyle należy docenić fakt, że organ podatkowy podtrzymał w swojej wykładni korzystne brzmienie przepisów podatkowych.

Sprawdź w LEX: Czy fundacja rodzinna może amortyzować środki trwałe? >>

Bez przychodu nie ma podatku

Pozytywnie ocenia interpretację kolejny ekspert.

- Należy zgodzić się z przyjętą wykładnią zaprezentowaną przez organ podatkowy w wydanej interpretacji. Jak słusznie wskazuje wnioskodawca  ,,(...) w wyniku wniesienia akcji do Fundacji w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego, fundator nie otrzyma żadnego rzeczywistego, definitywnego i trwałego przysporzenia zarówno pieniężnego, jak i niepieniężnego jak i nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku w postaci składników majątkowych (...)" – podkreśla Piotr Kabała, konsultant podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Ekspert wskazuje, że w odpowiedzi na ten właśnie argument, organ podkreślił i potwierdził, że istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu. 

- W związku z powyższym, wniesienie udziałów do fundacji rodzinnej nie będzie miało charakteru odpłatnego zbycia udziałów, opodatkowanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo co warto wskazać, żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora – podkreśla Piotr Kabała.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie fundacji rodzinnej, od założenia do wykreślenia z rejestru >

Jego zdaniem, tym bardziej cieszy fakt, że Krajowa Informacja Skarbowa przyjęła wykładnie literalną i przychylną podatnikom potwierdzając, że wniesienie przez fundatora składników majątkowych, w tym akcji do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego Fundacji nie będzie powodować powstania po stronie fundatora przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto dodać, że podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL2-1.4011.208.2022.1.KF), jednak interpretacja ta wydana została jeszcze przed zmianą ustawy o Fundacji Rodzinnej. Dlatego opisana interpretacja jest ważna, bo potwierdza korzystne stanowisko dla podatników.