Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zajmował się skargą powiatu na decyzję zarządu województwa, która została wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy przez ten organ. Zarząd nakazał w niej zwrot kwoty ponad 320 tys. zł, która została przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Chodziło o wykonanie projektu technicznego i przebudowę drogi powiatowej. Organ stwierdził, że przyznane na ten cele pieniądze zostały wykorzystane z naruszeniem przepisów prawa. Rozpoznający skargę WSA wskazał, że przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że w trzech przypadkach doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (upzp), które mogło spowodować szkodę rozumianą jako możliwość uszczuplenia środków unijnych. Powiat wniósł skargę kasacyjną, w której zarzucił, że sąd niewłaściwie stosował przepisy prawa.

Czytaj także: Zamówienia publiczne: jakie kryteria wybrać poza ceną >>>

Żądane dokumenty nie były potrzebne

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że powiat naruszył art. 25 ust. 1 upzp, ponieważ żądał od wykonawców załączenia do oferty dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chodziło o wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie znalazły się skonkretyzowane warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego. Ponadto w dokumencie tym, organ nie sprecyzował, ile osób będzie niezbędnych do wykonania zamówienia ani nie wskazał jakimi niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami muszą się oni wykazać.

Sprawdź w LEX: Czy wykonawca może złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez pocztę elektroniczną, jeżeli zamawiający w SIWZ dopuścił taki sposób komunikacji? >

 


Dodatni wynik finansowy naruszył konkurencję

Natomiast w ramach drugiego zadania, które polegało na budowie drogi, zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 upzp, ponieważ zażądał dokumentów potwierdzających, że kadra techniczna posiada kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Tymczasem przepisy dopuszczają jedynie żądanie do złożenia oświadczeń, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Ponadto NSA wskazał, że zamawiający naruszył także art. 7 ust. 1 upzp przez wprowadzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję i nie zapewniać równego traktowania wykonawców. Naruszenie to polegało na zastrzeżeniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że mają dodatni wynik finansowy za 2011 r.

Sprawdź w LEX: Czy w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający musi wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów? >

Nie można zniechęcać potencjalnych wykonawców

NSA wskazał, że zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zamawiający nie ma prawa w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego. Sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że wymaganie dotyczące wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami musi wynikać z planowanego zadania i mieć odniesienie w treści SIWZ. Podobnie jest z wprowadzeniem jako warunku udziału w postępowaniu dodatniego wyniku finansowego. Wystąpienie tych nieprawidłowości jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 upzp. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 6 marca 2019 r., sygn. akt I GSK 1056/18

Przeczytaj w LEX:

Pełnomocnictwo w postępowaniach prowadzonych z użyciem środków komunikacji elektronicznej >

Przesłanki wykluczenia wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd >

Uzupełnianie dokumentów przez wykonawców i uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum (wyrok TS ws. Esaprojekt) >

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych >