Posłowie przyjęli zgłoszoną podczas drugiego czytania poprawką przewidującą objęcie ochroną także spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, czyli wspierania np. osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności czy wykluczeniem.

Bariera przed wysokimi cenami gazu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy

Zgodnie z projektem do końca 2023 r. cenami regulowanymi - stawkami taryfowymi objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni w gospodarstwach domowych. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie projekt przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców, objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu, ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 mld zł w 2022 r. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, do którego w 2022 r. trafi 40 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W uzasadnieniu zastrzega się, że wprowadzenie powyższych rozwiązań wymaga poinformowania Komisji Europejskiej.

Projekt przewiduje również, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła - na wniosek Skarbu Państwa - kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, będzie mogła też świadczyć tzw. usługi biletowe w zakresie tworzenia oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu. Zawarcie z Agencją umowy biletowej będzie oznaczało odpłatne przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności gazu ziemnego utrzymywanego przez zlecającego usługę biletową w ramach zapasów obowiązkowych, w ilości pozwalającej Agencji realizację umowy.

Zakłada się również przedłużenie rozwiązania z jednej z tzw. ustawy COVID-owej, umożliwiającego wprowadzenie innych niż finansowe zabezpieczeń dla obrotu giełdowego.

Projektowana zmiana wprowadza możliwość przeznaczenia środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcy z urzędu gazu, dla zdobycia środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorcy realizującemu w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem, usług przesyłania i dystrybucji usług dystrybucji, usług regazyfikacji i magazynowania paliw gazowych. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła w żadnym momencie przekroczyć 20 mld zł.

Dodatkowo gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100 proc. kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem. Gwarancje mają obowiązywać do 1 stycznia 2026 r.

Rachunki za gaz nawet o 1000 proc. wyższe 

Dla tysięcy mieszkańców wielu wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni 2022 r. nie zaczął się najlepiej. Ich rachunki za gaz będą horrendalne. Dostawcy gazu, który bardzo ostatnio podrożał, traktują spółdzielnie i wspólnoty tak samo jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a one płacą za gaz więcej, dużo więcej aniżeli zwykli mieszkańcy. Do Sejmu wpłynął  poselski (opozycyjny) projekt nowelizacji prawa energetycznego, która ma zahamować podwyżki. Natomiast rząd początkowo tłumaczy, że zmiany prawa nie są potrzebne i wystarczy złożyć odpowiednie wnioski. Zmienił jednak zdanie.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych - jak zachować się budynkach wielorodzinnych w aktualnie panującej epidemii? >

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej >

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki w piątek (17 grudnia br.), w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG Od miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną kwotowo o ok. 9 zł miesięcznie netto.

Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.