Dokument przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii zawiera, jak wskazano, "najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027". Podkreślono, że na zaprezentowany w dokumencie katalog reform składa się 38 działań przewidzianych do realizacji w perspektywie roku, tj. od II kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r.

- W dziewiątej edycji Krajowego Programu Reform zaprezentowano polityki i działania państwa konieczne do osiągania celów strategii +Europa 2020+ i realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski z lipca 2018 r. (CSR), a także odnoszące się do wyzwań wskazanych przez Komisję Europejską w +Sprawozdaniu krajowym – Polska 2019+" - czytamy w środowym komunikacie.


Po zmianie ustawy dyrektor sam sklasyfikuje maturzystę - czytaj tutaj>>

 


Priorytet: wsparcie zatrudnienia

Za najważniejsze uznano np. działania wspierające wzrost zatrudnienia w postaci obniżenia klina podatkowego (to różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat a wynagrodzeniem jakie on otrzymuje); wprowadzenie zerowej stawki PIT dla zatrudnionych do 26. roku życia; wsparcie dla publicznego transportu zbiorowego; rozwiązania pomagające małym i średnim przedsiębiorcom (chodzi o nowe prawo zamówień publicznych i ograniczenia zatorów płatniczych – obie regulacje mają wzmocnić na rynku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Do najważniejszych zaliczono także: wsparcie dla firm typu start-up przez wprowadzenie nowego typu spółki, dzięki której ułatwiony zostanie proces rozpoczęcia i prowadzenia innowacyjnego biznesu; czy ułatwienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, które mają przyczynić się do zwiększenia udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, zgodnie z celem strategii „Europa 2020”.

Rafalska: "500 plus" na pierwsze dziecko będzie przysługiwało na wniosek - czytaj tutaj>>

 

500 zł na pierwsze dziecko

Zwrócono ponadto uwagę na działania mające na celu wsparcie dochodowe gospodarstw domowych, czyli rozszerzenie programu „500+” na każde pierwsze dziecko do 18. roku życia oraz program „Emerytura plus”.

 

#EmeryturaPlus w 2019 roku jednak nie dla każdego emeryta - czytaj tutaj>>

Prognozuje się, że wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu liczby pracujących o 0,2 proc. w 2019 r. (w grupie wiekowej 15 lat i więcej) oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia (w 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc., a w 2020 r. wyniesie 3,3 proc) - podkreślono.

Dodano, że działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 – 5,7 proc. rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Realizacja unijnej strategii „Europa 2020” zakłada coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform (KPR), wdrażających tę strategię na poziomie państw członkowskich UE. Aktualizacji dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, czyli procesu zarządzania politykami gospodarczymi państw UE, zgodnie z którym państwo członkowskie jest zobowiązane w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.