Sejm 15 września br. uchwalił  ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zaczęła obowiązywać od 20 września.

Jednocześnie Sejm doprecyzował ustawę o dopłatach do źródła ciepła, która wprowadziła dodatek do węgla.  Przyjęta poprawka zakłada, że dodatek osłonowy dla gospodarstwa domowego będzie powiązany z adresem zamieszkania według zasady jeden dodatek na jeden adres. Przy weryfikacji wnioski gmina będzie mogła przeprowadzać wywiad środowiskowy, korzystać z bazy PESEL, deklaracji opłat śmieciowych.

Senat zajmował się ustawą 8 września i wśród zaproponowanych poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących znalazło się m.in. wykreślenie zapisu znoszącego normy jakości paliw. Senat chciał również rozszerzenia wsparcia na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz o małe i średnie przedsiębiorstwa. Obie te poprawki zostały przez Sejm odrzucone. 
Sejm poparł poprawki Senatu, m.in. precyzującą, że średnią cenę ciepła z rekompensatą kalkuluje się dla poszczególnych źródeł ciepła. Posłowie poparli też zmianę, która przewiduje możliwość przekazywania środków na rekompensaty i dodatki dla podmiotów wrażliwych również na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej, Andrzej Duda podpisał ustawę w sobotę, 17 września 2022 r.  

Nowy dodatek grzewczy - dla kogo

Nowy dodatek grzewczy zakłada, że mniej za ciepło mają płacić nie tylko osoby ogrzewające swoje domy węglem, ale także gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym. Na wsparcie będą też mogły liczyć osoby, które korzystają z ciepła systemowego pochodzącego  z ciepłowni gazowych, dziś to one płacą najwięcej za ciepło.

Minister klimatu Anna Moskwa przekazała, że maksymalna podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę dla odbiorców indywidualnych ciepła systemowego ma wynieść 40 proc. Od 1 tys. do prawie 4 tys. zł wyniesie kwota, którą zaoszczędzi gospodarstwo domowe w całym sezonie grzewczym.

Zapisz się: EKSPERCKIE SZKOLENIE ONLINE! - Dodatek grzewczy 2022 r. >>>

Dodatek dla gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.   Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy..

Ustawa przewiduje, że wnioski o wypłatę dodatku będzie składało się na piśmie lub w formie elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek. W razie złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy Wnioski  złożone po 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej

Uwaga! Z  nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami  na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów do których ciepło  jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot.  Tam już  mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz. 

Wsparcie dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot 

Pomoc mają dostać mieszkańcy bloków, korzystający z ciepła systemowego, a ciepłownie mają dostać "wyrównanie" 

Projekt przewiduje, że wytwórca ciepła będzie składał wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą w przypadku dostawy ciepła do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą ma wynieść:

  •  150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
  •  103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.  Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu ma zostać ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

W praktyce oznacza to, że jeżeli cena ciepła dla wspólnoty czy spółdzielni wyniesie 170 zł/GJ, to mieszkańcy zapłacą tylko  za 150,95 zł/GJ a różnicę w cenie zrekompensuje ciepłowni rząd. 

  

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Na dodatek  mogą liczyć także szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury oraz inne podmioty zaliczane do tzw. podmiotów wrażliwych.  Wsparcie będzie przysługiwało tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc.. węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku pokryje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021). Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. 

 

Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka

Sprawdź