Czy budynek zamieszkania zbiorowego jest jednocześnie budynkiem użyteczności publicznej? Takie pytanie zadał jeden z Użytkowników. Udzielenie odpowiedź wymaga interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie). W akcie tym, znalazły się bowiem definicje budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej. 

 


Budynek użyteczności publicznej to nie tylko urząd

Zgodnie definicją zawartą w par. 3 pkt 6 rozporządzeniabudynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (np. szpital, co potwierdza np. wyrok NSA z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 191/15), społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Ponadto za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Czytaj w LEX: Ochrona przeciwpożarowa w obiektach użyteczności publicznej >

Warto też podkreślić, że pojęcie to było też przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych. Wskazywały one między innymi, że cmentarz parafialny nie wpisuje się w definicję budynku użyteczności publicznej (wyrok WSA w Poznaniu z 4 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Po 590/19). Uznawały zaś za taki budynek myjni samochodowej jako ogólnodostępny i przeznaczony do świadczenia usług nieograniczonej liczbie klientów (np. wyrok NSA z 25 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 31/09). 

Czytaj także: Nadzór budowlany bezsilny wobec COVID-owych inwestycji >>>

Budynek zamieszkania zbiorowego nie tylko do okresowego pobytu 

Natomiast zgodnie z definicją z par. 3 pkt 5 rozporządzenia, budynkiem zamieszkania zbiorowego jest budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi. Prawodawca nie wprowadził dolnego limitu osób, których przebywanie w określonym budynku warunkuje zaliczenie go do tego rodzaju obiektu (zob. wyrok NSA z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 3220/17). Zgodnie z przepisem rozporządzenia, do tej kategorii budynków należy w szczególności zaliczyć hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich. Ponadto do kategorii tej zalicza się też budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

 

Budynek zamieszkania zbiorowego może być budynkiem użyteczności publicznej

Zakresy wskazanych pojęć przecinają się. Do kategorii budynków użyteczności publicznej zalicza się np. budynek przeznaczony na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania. Natomiast schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, czy zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich jest kwalifikowane jako budynek zamieszkania zbiorowego. Tym samym w wielu przypadkach może się zdarzyć, że budynek zamieszkania zbiorowego będzie jednocześnie ze swej istoty budynkiem użyteczności publicznej i odwrotnie. Ocena tej zależności wymaga indywidualnej oceny każdego przypadku.

Sprawdź w LEX:

Czy budynek usługowy - wynajem 15 mieszkań można zaliczyć do zabudowy wielorodzinnej?  >

Czy do wydania warunków zabudowy na budynek zamieszkania zbiorowego potrzebne jest sąsiedztwo mieszkaniowe wielorodzinne czy zabudowa usługowa? >

Czy zmianę sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego na budynek z częścią usługową należy weryfikować pod kątem przepisów dot. budynku zamieszkania zbiorowego czy użyteczności publicznej? >