Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na nasze pytanie, że w przypadku upadłości banku samorządy mogłyby dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach Prawa upadłościowego (ich środki stanowiłyby wierzytelność do masy upadłości banku), jednak wobec pozycji samorządów w hierarchii wierzycieli w Prawie upadłościowym (kategoria 3), odzyskanie należności mogłoby być mało prawdopodobne. Dzięki przymusowej restrukturyzacji udało się uratować większą część środków samorządów.

 


Subwencje wpływają na bieżąco

MF informuje, że jednostki samorządu terytorialnego są na bieżąco zasilane subwencjami i innymi środkami, zgodnie z terminami i przepisami prawa.

W związku z umorzeniem części środków finansowych należących do samorządów podjęte zostały  działania umożliwiające niezakłócone realizowanie wszystkich ich działań.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że wypłaci 23 stycznia samorządom subwencję oświatową i równoważące w kwocie niemal 76 mln zł, z których opłacane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – w tym wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli.

Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi samorządom ofertę zwrotnych mechanizmów finansowych na preferencyjnych warunkach, które zapewnią płynność finansową.

Czytaj: Inwestycje gminne i świadczenia dla mieszkańców zagrożone po upadku banku
 

Dodatkowa pomoc dla samorządów

Ministerstwo Finansów pracuje też nad możliwością wypłaty kolejnej raty subwencji w przyspieszonych terminach, co zapewni pełne bezpieczeństwo funkcjonowania samorządów.

Wojewoda Podkarpacki zapewni płynność realizacji programu 500 plus. Wojewoda jest w stałym kontakcie z przedstawicielami podkarpackich samorządów i udziela wszelkich informacji oraz wsparcia organizacyjnego.

Zła sytuacja banku

MF dodaje, że środki samorządów zostały umorzone, z uwagi na bardzo złą sytuację banku spółdzielczego, za którą odpowiadają jego władze. I podkreśla, że gdyby nie przymusowa restrukturyzacja przeprowadzana przez BFG, bank zostałby skierowany do upadłości i samorządy straciłyby najprawdopodobniej 100% środków.

Gwarancji nie ma

Umorzenie środków jst wynika z przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która stanowi implementacje dyrektyw unijnych dotyczących przymusowej restrukturyzacji i dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów. Przepisy unijne, co do zasady, wyłączają możliwość objęcia ochroną gwarancyjną depozytów organów władzy publicznej.