Wprowadzone zmiany są bardzo korzystne, szczególnie jeżeli chodzi o szybkość postępowania, jak również pomoc firmom zagrożonym niewypłacalnością.  

Czytaj: Szybka restrukturyzacja – prawa wierzycieli w rękach sądu>>
 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż nowa procedura w momencie ukazania się obwieszczenia o otwarciu postępowania w MSiG spowoduje zawieszenie z mocy prawa wszelkich postępowań egzekucyjnych
Po drugie, ustawa wprowadza zakaz wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika. 
Po trzecie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne

Czytaj w LEX:  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne >

Na początek umowa z doradcą restrukturyzacyjnym 

Warto również zauważyć, że postępowanie to rozpoczyna się od zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym lub spółką, w której działa doradca. Powierzenie nadzoru doradcy restrukturyzacyjnemu, tj. specjaliście z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego skutkować ma profesjonalnym zabezpieczeniem interesów podmiotu zawierającego z nim umowę. 

Czytaj w LEX: Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec posiadacza rachunku bankowego >

Możliwa procedura bez udziału sądu

Dzięki nowemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób, podjąć negocjacje ze swoimi wierzycielami, ochronić się z dniem dokonania obwieszczenia w sposób natychmiastowy przed egzekucją i wykonaniem postanowień o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzeń zabezpieczenia roszczeń wynikających z tych wierzytelności, które objęte są układem z mocy prawa. Procedura umożliwi im odzyskanie równowagi finansowej poprzez otwarcie postępowania naprawczego, bez obowiązku występowania do sądu. Właściciel przedsiębiorstwa sam będzie decydował o rozpoczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Sprawdź w LEX: Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli toczy się postępowanie układowe? >

 


W kwestii ochrony wierzycieli ustawa wprowadza artykuł zgodnie z którym na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Całe postępowanie ma trwać maksymalnie 4 miesiące. Termin ten to czas od dokonania obwieszczenia w MSiG do dnia wpłynięcia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. 

Zobacz procedurę w LEX: Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu >

Zasady zgodne z unijną dyrektywą

Ponadto wprowadzona ustawa jest zgodna z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), w której to zawarte są przepisy o wstrzymaniu egzekucji, czy też zakazu wypowiadania umów.

Autor: Marcin Ostaszewski, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje