Czy radna gminy, w okresie pełnienia funkcji, będąca nauczycielem może zostać wyznaczona przez organ prowadzący, bez utworzenia stanowiska wicedyrektora/zastępcy dyrektora, na osobę zastępującą dyrektora szkoły w razie jego nieobecności?

Czy w takim przypadku ma zastosowanie art. 24b ust. 1 u.s.g.?

Nie można łączyć mandatu radnego z wykonywaniem funkcji dyrektora szkoły, bez względu na to, w jakim trybie do tego dochodzi.

 

 


Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – dalej u.s.g., osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy. Oznacza to, że nie można jednocześnie wykonywać mandatu radnego gminy i piastować stanowiska dyrektora albo wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, w której sprawuje się mandat.

Czytaj też: Raport: Polski nauczyciel mało zarabia, ale też mało czasu spędza przy tablicy

Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) - dalej u.p.o., w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Zarówno cel ograniczeń wynikających z art. 24b ust. 1 u.s.g., jak i sposób sformułowania tego przepisu wskazuje, że obejmuje on również sytuację, w której radny miałby pełnić funkcję kierownika (na gruncie Prawa oświatowego "zastępować dyrektora") podczas jego nieobecności. W regulacji tej nie wskazano bowiem, że osoba wybrana na radnego nie może być kierownikiem lub zastępcą kierownika w jednostce organizacyjnej gminy (tu: dyrektorem albo wicedyrektorem szkoły). Ustalono, że nie może wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej. Bez znaczenia jest przy tym w jakim trybie dochodzi do pełnienia funkcji kierownika. Do takiego "pełnienia funkcji" dochodzi zaś wtedy, gdy nauczyciel niebędący wicedyrektorem szkoły zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.