Nowe przepisy od 2019 roku

Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła od 1 stycznia 2019 roku zmiany w art. 59 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. ZUS ma teraz możliwość wezwania pracownika na chorobowym lub rencisty na badanie kontrolne za pośrednictwem telefonu czy maila. W ten prosty sposób Zakład może kontaktować się z ubezpieczonymi pod warunkiem, że takie rozmowy telefoniczne są rejestrowane.

 

 

Prawo dopuszcza także możliwość wysłania wezwania poprzez SMS, a nawet zwykłego maila. Warto dodać, że wezwania wysyłane w takiej formie są skuteczne, gdy osoba wzywana na kontrolę potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Nieodbieranie telefonów z nieznanego numeru nie pomoże, bo ZUS może wysłać pod adres wskazany na zaświadczeniu lekarskim swojego pracownika lub inną upoważnioną osobę. Takie samo prawo ma pracodawca, jeśli sam będzie kontrolował pracownika.

Czytaj też: ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia >

ZUS skontroluje krótkie zwolnienia chorobowe

- Te nowoczesne rozwiązania mają ułatwić przeprowadzanie kontroli krótkotrwałych zwolnień lekarskich – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do tej pory wezwanie chorego na kontrolę odbywało się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – dodaje. A to trwało często dłużej niż samo zwolnienie chorobowe. Wysyłając wezwanie urzędnik musiał wyznaczyć datę badania, która uwzględni czas na doręczenie listu, dostarczenie przesyłki przez pocztę i termin na jej odebranie, tj. okres, przez jaki placówka pocztowa jest zobowiązana przechowywać przesyłkę w przypadku doręczenia zastępczego. Skutkowało to tym, że krótkotrwałe zwolnienia były w zasadzie wyłączone z kontroli u lekarzy orzeczników ZUS.

Sprawdź w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich - nowe narzędzia kontroli od 2019 roku >

Kogo sprawdza ZUS?

Kontrola zwolnień polega na sprawdzeniu, czy lekarz wystawiający eZLA prawidłowo ocenił stan zdrowia swojego pacjenta oraz czas, na jaki wystawiono zwolnienie. Chorzy do kontroli typowani są losowo, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę także inne czynniki takie jak prośby pracodawców o kontrolę pracownika lub informacje o próbie wyłudzeń zasiłków.

Czytaj też:  L4 - kogo ZUS kontroluje najczęściej? >

Do sprawdzenia ZUS wybiera także zwolnienia nietypowe, np. zbyt długie zwolnienie wystawione z powodu choroby, która zwykle wymaga znacznie krótszego czasu leczenia. Gdy lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony w dniu badania jest zdrowy, to wypłata zasiłku zostaje wstrzymana i w następnym dniu pacjent musi wrócić do pracy.

 


Jak wygląda kontrola chorobowego?

Lekarz orzecznik ZUS może sam zbadać pacjenta, ale jeśli ma wątpliwości dotyczące diagnozy - może też skierować go na badanie specjalistyczne lub poprosić od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta (na podstawie, której wystawiono zwolnienie), może też zlecić wykonanie dodatkowych badań pomocniczych. Jeżeli ktoś jest obłożnie chory badanie zostanie wykonane w miejscu, w którym przebywa chora osoba. W takim wypadku należy skontaktować się z ZUS i poprosić o kontrolę w miejscu, w którym pacjent przebywa.

Sprawdź w LEX: Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Drugi sposób kontroli to wizyta inspektora ZUS w domu pacjenta i sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystuje on czas przeznaczony na leczenie.

Kontrolować może też pracodawca

Nie tylko ZUS ma prawo do kontroli osób, które są na „chorobowym” może to także robić we własnym zakresie każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Czas pracy 2019

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP i rozszerzenie możliwości pełnienia służby BHP przez pracodawców

Nowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców