W Dzienniku Ustaw opublikowano w niedzielę rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. W jego uzasadnieniu wskazano, że "zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., (…) z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od 20 kwietnia 2020 r."

Łagodzenie restrykcji ma mieć cztery etapy - ten jest pierwszy. Od poniedziałku zmieniają się również zasady liczby klientów w sklepach (do 100 m2 cztery osoby na kasę, powyżej - 1 osoba na 15 m2) oraz wiernych w kościołach (1 osoba na 15 m2). Nastolatki - powyżej 13 roku życie będą mogły poruszać się bez opieki osoby dorosłej (dotąd obowiązywał zakaz do 18 roku życia). 

Ewalucji pierwszego etapu łagodzenia obostrzeń - jak poinformowała wicepremier Jadwiga Emilewicz - dokona w kolejny piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.  -Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu - wskazała. 

Czytaj: 
Od poniedziałku jeden klient na 15 m sklepu, usługi jeszcze zamknięte>>

Wszechobecne maseczki 

Od 16 kwietnie obowiązuje natomiast zakrycie nosa i ust.  Maski trzeba stosować:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • na drogach i placach;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  • na terenie nieruchomości wspólnych;

Zgodnie par. 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. obowiązku tego nie stosuje się do osoby, które nie mogą tego robić z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.  Zakrywać twarzy nie muszą również dzieci do 4 roku życia.

 

Równocześnie okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.  Ale jak podkreślają eksperci Rzecznika Praw Obywatelskich może być pomocne. 

- Pamiętajmy, że policja może egzekwować od nas obowiązek zakrywania ust i nosa, jak również jest uprawniona do ustalenia czy dana osoba jest wyłączona z tego obowiązku - wskazują. 

Czytaj: 
Rozporządzenie obowiązuje: Od czwartku wszyscy w maseczkach w pracy i miejscach publicznych>>
Drakońską karę można, a czasem warto zaskarżyć>>

Maseczka w aucie? Zależy od sytuacji 

Dużo wątpliwości od początku budzi fakt, czy maseczki powinny być używane przez kierowców, pasażerów, w czasie jazdy samochodem. 

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązku zakrywania nosa i ust nie stosuje się w przypadku:

  • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2; dziecka do ukończenia 4. roku życia,
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Maseczek nie musi też mieć np. duchowny podczas sprawowania mszy, a także żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych i funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe, oraz stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Czytaj w LEX: Co powinien zrobić pracodawca jeśli u pracownika stwierdzono koronawirusa? >

Kiedy odsłaniamy twarz?

Zgodnie z regulacjami mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

  • organów uprawnionych w przypadku legitymowania, w celu ustalenia jej tożsamości,
  • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Sprawdź w LEX:

Czy w czasie epidemii koronawirusa można pracownika wyposażyć w półmaski, które zostały wyprodukowane w oparciu o przepisy i normy spoza UE? >

Czy jeżeli w firmie na dziale obsługi klienta zostanie potwierdzony przypadek zarażenia wirusem, to maseczki i rękawiczki pracowników, które mieli na sobie będą traktowane jako odpad medyczny czy odpad niebezpieczny? >

Czy w okresie zagrożenia zarażeniem koronawirusem pracownik może odmówić wykonania badań okresowych, na które skierował go pracodawca? >