Jak wynika z uzasadnienia, do którego dotarło Prawo.pl, prezes miała zażądać „niezwłocznego złożenia takich wniosków" wskazując na rokowania ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany regulaminu pracy. Co więcej - w pismach do pracowników znalazły się informacje, że brak złożenia takiego dobrowolnego wniosku może negatywnie odbijać się na przyznawaniu nagród oraz skutkować obniżeniem okresowych ocen kwalifikacyjnych. 

Czytaj: Sprawy mogą wrócić na wokandy - w części sądów kilka tygodni "na rozruch">>

Związek: prezes mogła złamać prawo  

Związkowcy są oburzeni sytuacją. Przypominają, że prezesi sądów nie są zwierzchnikami służbowymi urzędników i innych pracowników, ani nie wykonują wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.  - Ponadto oceny kwalifikacyjne dokonywane są w oparciu o procedurę i kryteria określone w rozporządzeniu. Tym większe jest nasze zaniepokojenie - wskazują w swoim stanowisku. 

W ich ocenie doszło do wprost do próby ominięcia przepisów prawa pracy. - Nasze poważne zaniepokojenie budzą takie zachowania, w których w uzasadniony sposób można podejrzewać łamanie prawa i przekraczanie swoich kompetencji. Warto bowiem zauważyć́, że do czynów kwalifikowanych jako wykroczenie z art. 281 pkt 5 k.p. należy niedochowanie trybu wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy (por. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2018 r., IV Ka 162/18). Za popełnianie takiego czynu grozi grzywna od 1 do 30 tys. złotych - przypominają. I dodają, że sąd – organ władzy publicznej, powinien stać na straży prawa, tym bardziej, że orzeka także w sprawach także z zakresu prawa pracy. Stąd - jak wyjaśniają wniosek o pociągnięcie prezes do odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Czytaj w LEX: Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów >

Prezes zasłania się bezpieczeństwem 

W odpowiedzi skierowanej do związkowców - z którą zapoznało się Prawo.pl - prezes wskazała, że zgodnie z art. 54 par. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, może zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu, zaś w myśl art. 207 par. 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, a w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy. 

- W sytuacji lokalowej SO w Toruniu nie ma możliwości, w okresie epidemii, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom przez przydzielenie pokoju jednoosobowego w celu świadczenia pracy. Obowiązek dążenia do pracy w takich warunkach (1-osobowy pokój) wynika też z rekomendacji MS oraz Głównego Inspektora Sanitarnego sprecyzowanych na piśmie 18 maja 2020 r. W rekomendacjach zalecono (dla ochrony zdrowia i życia osób w stanie epidemii) modyfikowanie czasu pracy, w tym wprowadzanie sytemu 2 zmianowego - dodaje prezes.  Broni też systemu zmianowego tłumacząc, że pozwoli zbliżyć się do sytuacji, w której znaczna część pracowników będzie mogła pracować w jednoosobowych lub co najwyżej 2 osobowych pokojach. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

- Aktualnie w bardzo małych pokojach siedzą 2 osoby, a w większych od 4 do 6 osób. Zarządzenie prezesa i dyrektora z 20 maja 2020 r. dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, z zachowaniem dziennej i tygodniowej normy czasu pracy w terminach wskazanych we wnioskach pracowników jest opatrzone podstawą prawną. Podstawą prawna zarządzenia są przepisy art. 142 Kodeksu pracy. par. 17 ust.2 Regulaminu pracy, art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  - dodaje. 

Czytaj w LEX: Możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w czasie epidemii >

Czytaj: Kina się otwierają, sądy zamykają dla publiczności - konstytucyjne prawo zagrożone>>

Pracownik ma obowiązek współpracować

Prezes odpiera też zarzuty dotyczące stosowanego przymusu. - Propozycja ta jest wyrazem troski o zdrowie i życie pracowników, a nie stosowaniem przymusu. Zgodnie z art. 211 pkt 7 Kp pracownik jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa pracy. Strony umowy o pracę mają obowiązek lojalnie ze sobą współpracować w zakresie realizacji obowiązków wynikających z tej umowy i z kodeksu pracy - pisze. 

Wskazuje, że brak współpracy pracownika w zakresie realizacji obowiązku pracodawcy dotyczącego ochrony życia i zdrowia, w okresie epidemii, stanowi wyraz nielojalnej postawy strony umowy, jest naruszeniem art. 211 pkt 7 k.p. i powinien być negatywnie oceniony przez pracodawcę - dodaje. 

Czytaj w LEX:  E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0 >

 

Związek interweniuje kolejny raz

To nie pierwsza interwencja "Solidarności" po "odmrożeniu" pracy sądów. Wcześniej organizacja wystosowała stanowisko w sprawie powierzania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury prac poniżej kwalifikacji i z pominięciem przepisów prawa pracy. Chodziło - jak wyjaśniono - o sytuację w których prace związane z dezynfekcją powierzchni próbuje się zlecać np. protokolantom.

Zobacz procedurę w LEX: Przeprowadzenie posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy >

Związek wskazywał, że w sądach i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy, a zasady ich zatrudniania oraz ich obowiązki i prawa określają odrębne przepisy. Tu powołuje się m.in. na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. 

 


- Określa kwalifikacje konieczne do zajmowania określonych stanowisk i dzieli pracowników sądów nie tylko na urzędników i innych pracowników, ale samą grupę urzędników również różnicuje na stanowiska samodzielne, stanowiska wspomagające pion orzeczniczy i pozostałe stanowiska wspomagające. Grupę innych pracowników rozdziela zaś na stanowiska pomocnicze i obsługi technicznej i gospodarczej. Dla osób zajmujących się sprzątaniem przewidziano w grupie innych pracowników stosowne stanowisko – określając wymagane kwalifikacje na poziomie legitymowania się wykształceniem podstawowym - wskazano. 

Czytaj w LEX: Odwieszenie terminów procesowych w tarczy 3.0 – konsekwencje prawne >

Dodano, że z pracownikami sądów – w tym z urzędnikami zawiera się również umowę o pracę określającą stanowisko pracy, modyfikując je poprzez awans stanowiskowy – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

- Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak i osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy - dodano. 

Czytaj w LEX: Sprawy pilne a bieg terminów procesowych i sądowych w czasie pandemii >