Resort kilka dni temu przekazał prezesom swoje zalecenia i wytyczne, przygotowane na podstawie opinii GIS. Zaleca by często i regularnie dezynfekowano w sądach wszystkie klamki, uchwyty i powierzchnie często dotykane. Z kolei wszystkie pomieszczenia mają być regularnie wietrzone, w przypadku sali przed każdą rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy. 

Duży nacisk kładziony jest - w rekomendacjach - na toalety. Zgodnie z nimi mają być na bieżącą dezynfekowane, nie rzadziej niż co 2 godziny. Ma być też ograniczona liczba osób, które z nich korzystają w tym samym czasie - do 1 na dwie kabiny. 

Czytaj: Wietrzenie, maski, ograniczona liczba osób - są zalecenia dla "odmrażanych" sądów>>

Sądy "szukają chętnych" do odkażania 

Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przygotowała stanowisko w sprawie powierzania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury prac poniżej kwalifikacji i z pominięciem przepisów prawa pracy. Chodzi - jak wyjaśniono - o sytuację w których prace związane z dezynfekcją powierzchni próbuje się zlecać np. protokolantom. 

 


Wskazuje w nim, że w sądach i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy, a zasady ich zatrudniania oraz ich obowiązki i prawa określają odrębne przepisy. Tu powołuje się m.in. na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

- Określa kwalifikacje konieczne do zajmowania określonych stanowisk i dzieli pracowników sądów nie tylko na urzędników i innych pracowników, ale samą grupę urzędników również różnicuje na stanowiska samodzielne, stanowiska wspomagające pion orzeczniczy i pozostałe stanowiska wspomagające. Grupę innych pracowników rozdziela zaś na stanowiska pomocnicze i obsługi technicznej i gospodarczej. Dla osób zajmujących się sprzątaniem przewidziano w grupie innych pracowników stosowne stanowisko – określając wymagane kwalifikacje na poziomie legitymowania się wykształceniem podstawowym - wskazano. 

Dodano, że z pracownikami sądów – w tym z urzędnikami zawiera się również umowę o pracę określającą stanowisko pracy, modyfikując je poprzez awans stanowiskowy – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

- Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak i osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy - dodano. 

 


Łamanie praw pracowniczych 

W ocenie "Solidarności" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, tam gdzie pracodawca wydawaniem poleceń ustnych lub przez modyfikację zakresu obowiązków, powierza urzędnikom i innym pracownikom sądu lub prokuratury zadania poniżej ich kwalifikacji dochodzi do łamania praw pracowniczych – czego nie daje się usprawiedliwić stanem epidemii. 

Czytaj: Sądy wracają do pracy - mierzenie temperatury, trudniejszy dostęp do akt>>

- Zlecanie urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratur, na stanowiskach, które nie są związane z utrzymywaniem czystości, sprzątaniem, odkażaniem takich prac może prowadzić do naruszenia obowiązku poszanowania godności pracownika. Przepis art. 42 par. 4 Kodeksu pracy nie może stanowić podstawy do czasowego powierzania pracownikowi o określonych kwalifikacjach sprzątania - wskazuje powołując się m.in. na orzeczenie Sądu Najwyższego.