Prezydium zdecydowało o tym jednogłośnie. Głosowanie przeprowadzone zostało - ze względu na zagrożenie koronawirusem - "z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość".  Równocześnie NRA zaapelowała do Okręgowych Rad Adwokackich o rozważenie zwalniania z uiszczania składek swoich członków.  

Czytaj: Wirus uderzy także w prawników - są pierwsze pomysły na wsparcie>>

Pilna potrzeba w sytuacji epidemii 

Jak uzasadniono, decyzja to efekt potrzeby pilnych działań pomocowych dla członków samorządu adwokackiego, faktycznie potrzebujących pomocy w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. 

- Kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu ciągłości działalności samorządowej Izb Adwokackich, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odracza do dnia 31 maja 2020 roku obowiązek terminowego wpłacenia przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej kwot należnych za miesiąc marzec 2020 roku z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej, w stosunku do tych Izb Adwokackich, które podjęły bądź podejmą uchwały odraczające termin płatności składek samorządowych wobec swoich członków - wskazano w uchwale. 

I dodano, że decyzje co do dalszych okresów podejmowane będą na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniami koronawirusem.

Czytaj: 
Wirus w natarciu - adwokaci chcą zmian w zakresie przedawnień i zawieszeń spraw>>

Zagrożenie koronawirusem - NRA chce ochrony pełnomocników i stron​>>

Radcy prawni chcą zawieszenia terminów procesowych >>

Decyzje ostateczne - na posiedzeniu plenarnym

W uchwale poinformowano również, że z uwagi na wyłączną kompetencję Naczelnej Rady Adwokackiej działającej in corpore w sprawach finansowych, ostateczne decyzje w przedmiocie udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA w roku 2020 podjęte zostaną na najbliższym możliwym posiedzeniu plenarnym, przy uchwalaniu preliminarza budżetowego na 2020 rok i z uwzględnieniem faktycznych działań pomocowych zaoferowanych adwokatom przez Izby . 

Opracowana zostanie jednak nowelizacji preliminarza budżetowego NRA na bieżący rok, z uwzględnieniem skutków finansowych związanych z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i podjętymi przez Izby działaniami pomocowymi. 

Apel do ORA o rozważenie zwolnień ze składek

Zwraca się również do Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia członków Izb od obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby bądź odroczenie płatności tych składek (stosownie do uprawnień  i kompetencji przysługujących Okręgowym Radom Adwokackim z mocy uchwał budżetowych przyjętych przez Zgromadzenia Izb Adwokackich). 

 


- Przy ustalaniu okresu przyznanego zwolnienia należy mieć na uwadze z jednej strony konieczność udzielenia pomocy adwokatom i aplikantom, ale również potrzebę zachowania dyscypliny i równowagi budżetowej koniecznej dla realizacji zadań Izby. Zwolnienia nie muszą przybrać rozwiązań generalnych, ale mogą być to decyzje indywidualne, podejmowane na wniosek, przy uwzględnieniu rzeczywistego wpływu zaistniałej sytuacji na możliwość realizacji obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby - dodano w uchwale.  

NRA zobowiązuje też organy Adwokatury i organy Izb Adwokackich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują w związku  z powstałym stanem zagrożenia, w szczególności ze względu "na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne szczególne okoliczności". 

- Na szczególną opiekę zasługują osoby dotknięte skutkami wirusa SARS-CoV-2 (chore, hospitalizowane, odbywające kwarantannę), które nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych - dodano.