- Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Prezydium KRRP zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 - wskazano w stanowisku. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

 


Zawieszenie biegu terminów i wsparcie finansowe

Radcy postulują, by zawieszenie biegu terminów dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji. - Postuluje się ponadto objęcie systemem pomocy finansowej państwa osób dotkniętych skutkami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w tym także radców prawnych. Pomoc taka musi mieć wieloraką strukturę, począwszy od ulg/odroczeń w zakresie obowiązków regulowania należności publicznych, przyznawania zaliczek na koszty zastępstwa procesowego spraw prowadzonych z urzędu lub możliwości bezgotówkowego regulowania tymi zaliczkami należności publicznoprawnych pełnomocników profesjonalnych wobec państwa - wskazuje Rada.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

Uelastycznienie kontaktów z sądami i urzędami

Według KRRP konieczne jest też uelastycznienie form kontaktów z sądami i urzędami w postępowaniach sądowych i administracyjnych poprzez możliwie w największym zakresie wykonywania usług/pracy w formie zdalnej - email, telefon - przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów świadczenia pomocy prawnej. - Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych deklaruje najdalej idącą współpracę w zakresie przygotowania projektów postulowanych zmian przepisów prawa - wskazano. 

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

Dwa projekty adwokackie

Tymczasem opracowane zostały dwa projekty nowelizacji specustawy dotyczącej koronawirusa - jeden Naczelnej Rady Adwokackiej (trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości), drugi czterech adwokatów: Przemysława Rosatiego członka Naczelnej Rady Adwokackiej, Witolda Kabańskiego prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, Michała Szpakowskiego i dr Michała Bieniaka, członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (skierowano go do Senatu). 

Czytaj: 
Wirus w natarciu - adwokaci chcą zmian w zakresie przedawnień i zawieszeń spraw>>

Zagrożenie koronawirusem - NRA chce ochrony pełnomocników i stron​>>

Zgodnie z drugą propozycją - najdalej idącą - ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego (co właśnie się stało) lub stanu epidemii związanych z COVID-19 oznaczałoby zawieszenie z mocy prawa postępowań - karnych, karno-skarbowych, karno-wykonawczych, cywilnych, w tym egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych, sądowo-administracyjnych i dyscyplinarnych. Równocześnie w  wypadkach niecierpiących zwłoki można by postanowić o dalszym prowadzeniu postępowania, pomimo stanu uzasadniającego jego zawieszenie. 

Projekt>>

Zgodnie z nią w tym okresie następowałoby też zawieszenie biegu przedawnienia - do chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zawieszony byłby również bieg terminów na dokonanie czynności przez organy spółek handlowych, spółki europejskiej, spółdzielni, spółdzielni europejskiej, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >

 

Projekt NRA zakłada, że w sytuacji objęcia uczestnika postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami wojskowymi, a także przed sądami dyscyplinarnymi lub pełnomocnika bądź obrońcy strony takiego postępowania leczeniem, hospitalizacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, w związku z zarażeniem albo podejrzeniem zarażenia wirusem COVID-19 albo zachorowania na chorobę zakaźną wywołaną tym wirusem, postępowanie ulegałoby zawieszeniu, z mocy prawa ze skutkiem od dnia rozpoczęcia. Zawieszeniu ulegałby również bieg terminów procesowych, w tym terminów do złożenia środków odwoławczych, które rozpoczęły się i nie upłynęły przed datą wskazaną wyżej. 

Projekt>>

Taka osoba, zobowiązana byłaby powiadomić sąd o zaistnieniu przesłanki zawieszającej, "chyba że ze względu na stan zdrowia lub sytuację w jakiej się znajduje nie będzie miała takiej możliwości". Powiadomienie mogłoby nastąpić telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >