Krajowy Zjazd Adwokatury - zgodnie z Prawem o Adwokaturze - jest jednym z jej organów. Stanowią go delegaci wybrani przez zgromadzenia izb adwokackich. KZA odbywa się co cztery lata i zwołuje go Naczelna Rada Adwokacka. Do zakresu jego działania należy m.in.: wybór władz adwokatury, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium. A także m.in. wytyczanie kierunków działania samorządu, uchwalenie wybranych regulaminów oraz określanie zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.

 


Poprzedni zjazd w Krakowie 

Poprzedni - XII Krajowy Zjazd Adwokatury - odbył się w listopadzie 2016 r. w Krakowie. Wybrano wówczas nowe władze Adwokatury m.in.  prezesa NRA - adwokata Jacka Trelę i po  raz pierwszy w historii Zjazdu -  Rzecznika Dyscyplinarnego, którym została adw. Ewa Krasowska. 

Wybrano również członków Naczelnej Rady Adwokackiej, Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Komisji Rewizyjnej. Uchwalono także wieloletnią Strategię Adwokatury.

Podjęto 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały zmieniające regulaminy.  Wskazano m.in., że fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata – na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić. 

W innej uchwale Krajowy Zjazd Adwokatury zaapelował do władz RP o podjęcie prac nad gruntowną reformą przepisów o opłatach sądowych poprzez dostosowanie ich do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do sądu. KZA postulował też gruntowną reformę systemu nieodpłatnej przedsądowej i sądowej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych z urzędu, w którym beneficjent mógłby otrzymać pomoc od momentu zaistnienia problemu prawnego do momentu jego rozstrzygnięcia.

Czytaj: Od nieopłaconej składki po pobicie - więcej prawników... więcej dyscyplinarek>>

NRA została również zobowiązana do podjęcia działań mających zapewnić rozszerzenie kompetencji adwokatów oraz walkę z nieuczciwą konkurencją, a także zmierzających do zwiększenia obowiązku zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.

Przeanalizowany miał zostać Kodeks Etyki Adwokackiej i przedstawione propozycje zmian uwzględniających - jak wskazano - "wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także propozycje zmian zasad etyki adwokackiej".

Prace nad projektami trwają 

Prace nad poszczególnymi projektami cały czas trwają.  Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej analizuje Kodeks Etyki Adwokackiej. Propozycje jego zmian miały być przedstawione na posiedzeniu NRA w połowie czerwca 2019 r. Sam projekt miał być gotowy w połowie roku. 

Czytaj: 
Adwokaci chcą szybszych wypłat za pomoc prawną z urzędu>>

Adwokaci wracają do zmian w swoich zasadach etyki​>>

Rozważano m.in. możliwość łączenia zawodu adwokata z wykonywaniem innych zajęć, wskazanie kryteriów, wedle których należałoby oceniać, jakich zajęć z zawodem adwokata łączyć nie sposób, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z podstawowymi normami etycznymi i godnością  zawodu. Miał być też przeanalizowany problem reklamy (adwokatom nie wolno się reklamować) oraz tajemnica adwokacka i granice jej obowiązywania. Nieoficjalnie rozmówcy portalu podkreślali jednak, że efektem tych prac są propozycje raczej "kosmetyczne niż rewolucyjne".

Czytaj: Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura ma projekt>>

Również w czerwcu NRA przyjęła uchwałę,  w której zwróciła się do ministra sprawiedliwości o zmianę rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Adwokatura chce, by adwokaci mogli na bieżąco otrzymywać wynagrodzenie za już udzieloną pomoc prawną z urzędu, występując z wnioskami o wypłatę części jej kosztów. Zgodnie z opracowanym przepisem, na wniosek takiego adwokata, organ uprawniony do wydania orzeczenia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, ma mu wypłacić część  jej kosztów. Z zastrzeżeniem jednak, że do wysokości nie przekraczającej aktualnej sumy tych kosztów, obliczonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia.

Przygotowany został projekt zakładający, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług prawniczych będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych, a także prawników zagranicznych, na zasadach i w formach prawnych określonych w przepisach o ustroju adwokatury i ustawie o radcach prawnych. Dotyczyć to ma także usług świadczonych przez spółkę handlową na rzecz spółki powiązanej. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy usługi prawnicze wykonywać będą wykwalifikowani prawnicy. 

 

Trwają także prace nad nad projektem o dostępie do adwokata lub radcy prawnego, już od momentu zatrzymania.