Co ważne kuratorzy chcą też zmian w samym ustalaniu wynagrodzenia. Podstawą miałaby być nie kwota bazowa a przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego.

Postulaty mają związek z nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, nad którą trwają prace w Sejmie. W art. 14 ust. 5 wskazano, że kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem m.in. kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego przysługuje dodatek za pracę terenową w wysokości 50 proc. kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 12,5 proc. kwoty bazowej. Z kolei po po ust. 5 dodano ust. 5a i 5b, zgodnie z którymi kuratorowi zawodowemu w przypadkach wymagających ponadprzeciętnego używania samochodu prywatnego do celów służbowych, niezależnie od dodatku za pracę terenową, na uzasadniony wniosek kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej przekazany za pośrednictwem kuratora okręgowego i... w ramach dostępnych środków finansowych w planie finansowym sądu, na podstawie umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, może być przyznany przez prezesa sądu okręgowego ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych do wysokości 25 proc. kwoty bazowej.

Czytaj w LEX: Problem bezpieczeństwa pracy w zawodzie kuratora zawodowego >>>

Czytaj w LEX: Skarga na kuratora sądowego oraz tryb jej rozpoznania >>>

Tu warto przypomnieć, że kuratorzy od początku prac nad nowelą apelowali, by zawrzeć w niej dodatek do pensji za trudne warunki pracy. Co więcej na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badania, z których wynika, że zawód kuratora ten jest stresogenny, niebezpieczny i grozi wypaleniem zawodowym.

Czytaj: Kuratorzy chcą, by kurator sądowy był zawodem podwyższonego ryzyka na stres i mobbing >>

Dodatek - tak, ale nie jako zwrot kosztów

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych proponuje zmianę art. 14 ust 5. Zgodnie z tą propozycją kuratorowi zawodowemu, z wyjątkiem kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego oraz kuratorów, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 36b ust. 1 i art. 38 ust. 2, przysługuje dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 20 proc. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 7 proc.

 

Co ważne, kuratorzy chcą by podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratora zawodowego w danym roku było przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Związkowcy wyjaśniają, że niezaprzeczalnym faktem jest to, iż dodatek za pracę w terenie jest składnikiem wynagrodzenia, który jest opodatkowany na ogólnych zasadach wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa podatkowego. - Z uzasadnienia do projektu ustawy oraz wystąpienia pana ministra Michała Wosia wynika, iż zgodnie z intencją ustawodawcy celem dodatku za pracę w terenie było zrekompensowanie wydatków kuratora zawodowego, które są związane z wykonywaniem obowiązków w terenie, w szczególności przejazdów komunikacją publiczną lub kosztów użycia pojazdu prywatnego. Jeżeli taka byłaby intencja ustawodawcy, iż dodatek za pracę w terenie miały rekompensować wszelkie wydatki kuratora zawodowego, to dlaczego ustawodawca systematycznie nie waloryzuje tego dodatku wraz ze wzrostem kosztów. Wystarczy porównać wzrost procentowy ceny paliw, pojazdów, biletów, do procentowego wzrostu kwoty bazowej na której opiera się ten dodatek. Ustawodawca jednoznacznie traktuje ten dodatek jako składnik wynagrodzenia związany z uciążliwością pracy i tylko nieznacznie go zwiększył uznając, iż uciążliwość pracy w okresie czasu nie uległa istotnym zmianom - wskazano.

Czytaj w LEX: Nawiązanie stosunku pracy z kuratorem sądowym >>>

Czytaj w LEX: Penologia jako podstawa polityki karnej. Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego >>>

Dodano, że z opodatkowanego wynagrodzenia za pracę kurator nie może ponosić kosztów pracy. - Sytuacja taka powoduje, że wraz ze wzrostem zaangażowania kuratora, realizowanego poprzez liczniejsze wizyty u podopiecznego, w jego środowisku sąsiedzkim, szkolnym, itp. maleje jego wynagrodzenie. Należy przyjąć inną definicję dodatku terenowego - jako wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, poza siedzibą sądu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w terenie zagrożonym wysokim poziomem patologii, w szczególności w miejscu zamieszkania podopiecznych i pracy w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami o znacznym stopniu demoralizacji. Natomiast uzasadnione koszty ponoszone w związku z przemieszczeniem się w terenie powinny być zwracane przez pracodawcę w formie comiesięcznego ryczałtu, obejmującego również amortyzację pojazdu, a także w formie odzieży i obuwia roboczego, lub ekwiwalentu za używanie odzieży własnej - wskazano.

 

Rada Legislacyjna premiera dostrzega problem

OZZKS powołuje się też na opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów o rozpatrywanym obecnie przez Sejm projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Wskazała w niej, że dostrzega również potrzebę rozważenia wprowadzenia następujących rozwiązań: objęcia kuratorów sądowych obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW, przy założeniu, że koszty z tym związane pokrywane są z budżetu państwa. - Niezbędne jest również stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających zapewnienie kuratorom niezbędnego sprzętu (wyposażenia), w tym np. telefonów komórkowych oraz urządzeń informujących o zagrożeniu życia i zdrowia (tzw. urządzenia napadowe). Niezbędne jest również jednoznaczne ustawowe wprowadzenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez kuratorów własnej odzieży i obuwia – do celów służbowych - zaznaczano.

Dodano, że wskazane propozycje mają na celu zapewnienie kuratorom optymalnych możliwości wykonywania zadań ustawowych. - Cele te wpisują się w założenie wzmocnienia pozycji kuratora sądowego. - Podzielić należy pogląd, wyrażony w uzasadnieniu Projektu (s.3), że efektywność pracy kuratora zależna jest od wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in. „warunki organizacyjne jego funkcjonowania, w tym środki techniczne do realizacji zadań” - zaznaczyła Rada.

Zwróciła uwagę też, że tryb rozliczenia używania samochodu prywatnego do celów służbowych powinien być uregulowany w rozporządzeniu.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX: