Sprawa jest poważna, bo dotyczy pracy z dziećmi, które są na bakier z prawem. Pisaliśmn o niej już w marcu. Przypomnijmy pod opieką ośrodków kuratorskich są zarówno dzieci, które mają na swoim koncie przejawy demoralizacji jak i czyny karalne. To alternatywa m.in. dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Co ważne i na co zwracają uwagę sami kuratorzy, o wiele tańsza. Samo MS dostrzega ich potencjał. W komunikacie dotyczącym warunków oddziaływania wychowawczego wskazało: "Spektrum możliwych oddziaływań w warunkach ośrodka, zwłaszcza realizacji specjalnie opracowanych na takie potrzeby programów jest znacznie szersze w porównaniu z innymi środkami przewidzianymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oddziaływania te dają szerokie możliwości oddziaływania na nieletniego, pozwalają na realne zastosowanie różnych modeli pracy wychowawczo – resocjalizacyjnej, bieżącą obserwację wyników podejmowanych działań oraz formułowanie na ich podstawie wniosków i ewentualnie korektę zastosowanych metod celem osiągnięcie zamierzonego efektu wychowawczego i edukacyjnego. MS podkreśliło również, że skierowanie do ośrodka kuratorskiego umożliwia poza powszechnym systemem szkolnym nadrobienie przez nieletniego zaległości i braków w edukacji spowodowanych dotychczasową jego postawą.Czytaj: Wychowywanie czy już karanie - szykują się zmiany w poprawczakach >>
Czytaj też: Status nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich >

Najtańsze nie oznacza, że kosztem kuratorów

I tu zaczyna się problem. Jak wskazali w marcu związkowcy w piśmie skierowanym do ministra Zbigniewa Ziobry, od pewnego czasu docierają do nich informacje z różnych sądów i okręgów sądowych, że w budżetach sądów zabrakło funduszy na dodatki specjalne dla kuratorów pracujących ośrodkach kuratorskich jak również tych, którzy zastępując innych mają zwiększone obowiązki służbowe.

- Zgodnie z rozporządzeniem o ośrodkach kuratorskich, kierownikiem ośrodka może być jedynie kurator zawodowy, a kadrę stanowią kuratorzy sądowi i społeczni oraz inne osoby jeżeli posiadają odpowiednie kompetencje a więc osoby o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach.  Ośrodki kuratorskie są alternatywą dla izolacyjnych środków wychowawczych i środka poprawczego. Praca z dziećmi prowadzona w ośrodkach kuratorskich przynosi nie tylko świetne efekty ale jest jedną z najtańszych form oddziaływania wychowawczego na nieletniego - przypomnieli.

Jak podkreśliło OZZKS, ma nadzieję, że MS pisząc o "tańszej formie oddziaływania na nieletnich" nie miało na myśli tego, że kuratorzy będą w ośrodkach pracować za darmo. - Podobnie przedstawia się sytuacja dodatków specjalnych dla kuratorów, którzy w sytuacji długotrwałej nieobecności innego kuratora z zespołu mają zwiększone obowiązki służbowe - czytamy w piśmie.  Wskazano również na wysoką inflację przy jednoczesnym braku waloryzacji kwoty bazowej z 2022 r., braku wzrostu wynagrodzeń, mimo postulowanego przez związkowców wzrostu o 12 proc. - Związek zwraca się o zapewnienie środków na działalność ośrodków kuratorskich a szczególnie na wynagrodzenia dla osób tam pracujących, a także zapewnienia środków dla kuratorów sądowych mających zwiększone obowiązki służbowe - dodało.

 

MS zapewnia pieniądze w budżecie są

Z odpowiedzi ministerstwa wynika, że zgodnie z art. 14 ustawy o kuratorach sądowych, kuratorowi zawodowemu można przyznać na czas określony dodatek specjalny, do wysokości 40 proc. wynagordzenia zasadniczego powiększonego o kwotę przyznanego dodatku funkcyjnego. A wszystko w ramach środków określonych na wynagrodzenia osobowe kuratorów. 

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej MS wskazał, że po dokonaniu rozliczenia wykonania budżetu sądów powszechnych w I kwartale 2022 r. , może stwierdzić, że stan środków budżetu części 15 Sądy powszechne, pozwala na ddokonanie wypłaty dodatków specjalnych za pracę kuratorów zawodowych w ośrodkach kuratorskich, w określonej ustatowowo wysokości i z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.