W Dzienniku Ustaw (poz. 1179) zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Dokument był oczekiwany od dłuższego czasu. Minęło już bowiem przeszło trzy miesiące od publikacji pierwszej wersji projektu nowelizacji, w którym zaprezentowane zostały propozycje zmian w zakresie raportowania danych w plikach JPK_VAT.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czytaj w LEX: JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/JPK_V7K) >

 

Zmiany w JPK zamiast w kwietniu, będą w lipcu

Nowe zasady w rozliczaniu VAT i wysyłaniu JPK początkowo miały zacząć obowiązywać już w kwietniu. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule pt. Ważne zmiany w rozliczaniu VAT za kwiecień, a rozporządzenia nie ma >>

Najbardziej kontrowersyjny wydawał się obowiązek oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności kodem MPP. - Proponowana zmiana w zakresie oznaczania w składanych jednolitych plikach kontrolnych kodem MPP wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie, przyniesie dodatkowy nakład pracy dla podatników – podkreśla Sylwia Loręcka, z firmy Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Obecnie oznaczenie MPP należy stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Z projektu nowelizacji wynikało, że kodem MPP trzeba będzie oznaczać także te transakcje, w których podzielną płatność zastosowano dobrowolnie.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU) >

Sylwia Loręcka podkreśla, że po zmianie przepisów mogłoby się więc okazać, że daną transakcję będziemy weryfikować kilkakrotnie. Jeśli sprzedawca pierwotnie nie oznaczyłby transakcji MPP, bo ustawowo nie miał takiego obowiązku, to mogłoby się okazać, że późniejsze działania nabywcy mogą wpłynąć na zachowania sprzedawcy. Jeśli nabywca zapłaciłby za towary lub usługi dobrowolnie stosując mechanizm podzielonej płatności, bo ma takie prawo, to sprzedawca powinien zastosować oznaczenie MPP dla tej transakcji w swoim JPK_VAT.

Zobacz w LEX: Compliance w biurze rachunkowym - szkolenie online >

 

Nie będzie oznaczenia MPP…

Z ogłoszonego rozporządzenia wynika, że Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu. - Obecnie oznaczenie MPP ma być wycofane w ogóle z ewidencji VAT. Z jednej strony można powiedzieć, że to pozytywna zmiana, która powinna przynieść ulgę podatnikom. Z drugiej zaś należy zadać pytanie – czy oznaczenie MPP kiedykolwiek było potrzebne? Odpowiedź wydaje się oczywista – zauważa Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w GWW.

Problem jednak w tym, że resort finansów przy okazji chce też wprowadzić zmiany dotyczące zakresu danych raportowanych w ewidencji podatku należnego w przypadku dokonywania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Chodzi tu o tzw. ulgę na złe długi. Zmiana ta może być szczególnie uciążliwa dla podatników.

Zobacz procedurę w LEX: Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT >

Rozporządzenie rozwiązuje także wątpliwości dotyczące wykazywania w JPK_VAT7 faktur uproszczonych. Chodzi tu o paragony na kwoty niższe niż 450 zł (100 euro). Będzie można wykazywać je zbiorczo.

 

 


Zmiany związane z e-commerce

Rozporządzenie dotyczy również zmian związanych z pakietem e-commerce, który wchodzi w życie od 1 lipca. Od czwartku nie będzie już sprzedaży wysyłkowej w obecnym kształcie. Została zastąpiona zupełnie nowymi uregulowaniami dotyczącymi sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami (m.in. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO) oraz kompleksowymi zmianami w raportowaniu takich dostaw oraz m.in. usług telekomunikacyjnych. Z tego względu usunięte zostany znaczniki SW oraz EE i zostały wprowadzone znaczniki WSTO_EE oraz IED.

 

Co dokładnie zawiera rozporządzenie (na podstawie komunikatu MF)

 • Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
 • Doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym przepisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. W celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.
 • Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”. W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane oznaczeniami GTU.
 • Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO. Aby uprościć obowiązki ewidencyjne wprowadzono również rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur.
 • Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Zmiana ma charakter upraszczający i dostosowujący wymogi ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji. Przepis w tym zakresie doprecyzowano uściślając, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.
 • Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”. Rozwiązanie wprowadzono, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.
 • Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”. Zmiana ta nastąpiła w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.
 • W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.
 • Wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT. Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji) i wykonujących je podatników. W związku z tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze monitorowanie podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym.
 • Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Zmiana polega na tym, że ewidencja zawiera jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 • Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie oznaczeń „SW” - dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, oraz „EE” - świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. Uchyla one pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie.
 • Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca). Oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Rozporządzenie zawiera też kilka przepisów przejściowych dotyczących:

 • stosowania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,
 • wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • stosowania w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.