W jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej kobiety zarabiają średnio  4339,45 zł, podczas gdy mężczyźni ‒ 4669,66 zł.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 29295, wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że przy ustalaniu wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia/uposażenia pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Ministerstwo Finansów, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra finansów przestrzegają przepisów regulujących zasady wynagradzania poszczególnych grup pracowniczych.

Zobacz również: Dodatkowe pieniądze dla pracowników skarbówki >>

Liczą się tylko obiektywne kryteria

Jego zdaniem, ustalanie wynagrodzeń i uposażeń odbywa się z poszanowaniem zasady równego traktowania i niedyskryminowania m.in. ze względu na płeć. Ewentualne różnice w wynagrodzeniach pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zajmujących stanowiska z tej samej grupy stanowisk wynikają z obiektywnych kryteriów, takich jak zakres zadań realizowanych na danym stanowisku i stopień ich skomplikowania, a także zakres odpowiedzialności oraz kwalifikacje wymagane do jego zajmowania. - Płeć nie stanowi kryterium przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń/uposażeń ‒ twierdzi wiceszef resortu. Jak to więc wygląda według danych MF? Wysokość wynagrodzeń przedstawia poniższa tabelka.

* Dane nie uwzględniają osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz świadczeniach rehabilitacyjnych dłuższych niż 1 miesiąc.


Wiceminister Leszek Skiba zapewnił, że w Ministerstwie Finansów, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra finansów nie odnotowano aktów dyskryminacji kobiet. Także rekrutacja pracowników zatrudnianych w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Finansów, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra finansów odbywa się ‒ jak twierdzi Skiba ‒ na podstawie określonych metod i technik selekcji, za pomocą których badany i punktowany może być wyłącznie stopień spełnienia przez kandydatów kryteriów wiedzy, umiejętności, kompetencji i predyspozycji określonych w ogłoszeniu.

Sprawdź w LEX:

Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika >

Zasada równego wynagradzania >

Praca w świetle różnic międzypłciowych >

 

Jak podkreśla MF, wobec wszystkich kandydatów stosowane są takie same, podane do wiadomości w ogłoszeniu, metody i techniki selekcji. Wszyscy kandydaci biorący udział w naborze rozwiązują ten sam test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych i odpowiadają na te same pytania w rozmowie kwalifikacyjnej. - W naborach do pracy w korpusie służby cywilnej kryterium płci w żaden sposób nie wpływa na wybór kandydata do pracy. Co więcej, w ogłoszeniach o naborze zamieszczana jest informacja, że urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną - wyjaśnia MF.

 

Test sprawności dla niektórych

Jedynym zaś zróżnicowaniem wymogów z uwagi na wiek, jak i płeć jest test sprawności fizycznej dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, który ‒ jak podkreśla MF ‒ nie stanowi aktu dyskryminacji wobec kobiet w postępowaniu kwalifikacyjnym do Służby Celno-Skarbowej.