Zgodnie z umową w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prawnik otrzymał dotację w wysokości 19.500 zł. Pieniądze wpłynęły na jego konto. Udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Czas na wydanie środków z dofinansowania

Działalność, na której rozpoczęcie podatnik otrzymał dofinansowanie, jest sklasyfikowana pod numerem 69.10.Z - działalność prawnicza. Wymienione we wniosku składniki majątku, jakie prawnik zamierzał nabyć, będą służyły celom prowadzenia działalności gospodarczej w formie prowadzenia Kancelarii Radcy Prawnego.

Działalność rozpoczął on dnia 4 listopada 2019 r. i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zobacz procedurę w LEX: Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej >

Otrzymaną kwotę podatnik zobowiązany był wydatkować w terminie do 2 miesięcy od daty podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie ze szczegółową specyfikacją wskazaną we wniosku. Wszystkie dokonane w ramach dotacji zakupy zostały udokumentowane fakturami zakupu. W ramach przyznanego dofinansowania prawnik zakupił rzeczy niezbędne do wykonywania wskazanej działalności. Zwrócił się on do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy składniki majątku firmowego, nabyte przy wykorzystaniu jednorazowych środków przyznanych z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, o których stanowi art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej

 

Jego zdaniem, zarówno w art. 22, jak również w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazano na brak możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na zakup wyposażenia nie zostały w szczególności wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Zatem mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu.

Zwolnienie z PIT do określonego limitu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj w LEX: Dotacje otrzymane z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych >

Stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Dyrektor KIS stwierdził, że wyłącznie środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy podlegają pod ramy zwolnienia wskazanego w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.

 


Podkreślił, że analiza treści zarówno art. 22 ust. 1, jak i art. 23 ustawy o PIT wskazuje, że co do zasady nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu - na zakup składników majątku, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z urzędu pracy, i które mają służyć wyłącznie celom prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika.

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie – to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Profesjonalny najem krótkoterminowy bez 8,5 proc. PIT >>

Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu

Wydatki na zakup składników majątku ze środków uzyskanych z Funduszu Pracy, w tym przypadku elementy wyposażenia oraz tzw. materiały pomocnicze, których jednostkowa wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ustawy o PIT nie przekracza 10.000 zł, i które nie zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem dyrektora KIS, sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wydatków firmowych (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) ze środków przyznanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, pomimo że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT. Co do zasady - nie ma zatem przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wyżej wskazane wydatki.

Ponadto, precyzyjnie uzasadnił on, że wydatki poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów w realizowanej przez niego działalności prawniczej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.499.2019.3.MK