Skarga W.M. i P.P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. P.P. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie mu go wraz z odpisem wyroku. WSA doręczył tej stronie uzasadnienie orzeczenia, wraz z jego odpisem. Jednocześnie druga strona, skarżąca W.M., nie składała w ustawowym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie go.

Oboje skarżący, działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli następnie skargi kasacyjne od wyroku sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę kasacyjną sporządzoną przez W.M.

Procedura po wydaniu przez WSA wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podkreślił, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Powyższe wynika z art. 141 par. 1 i 2 p.p.s.a. W art. 142 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidziano natomiast, że jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Jednocześnie skargę kasacyjną wnosi się od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (postanowienie) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

 

Niedopuszczalna skarga kasacyjna

WSA w Rzeszowie podkreślił, że aby strona mogła zatem wnieść skargę kasacyjną po wydaniu przez sąd administracyjny wyroku, ma obowiązek zwrócić się do tego sądu o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia orzeczenia. Wówczas uzyskuje ona odpis orzeczenia z uzasadnieniem i w zakreślonym terminie ma możliwość wnoszenia skargi kasacyjnej. Jeśli jednak procedura ta nie zostanie dochowana, wówczas skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną. Taka skarga kasacyjna podlega odrzuceniu – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Zobacz również: WSA: Wynagrodzenie kuratora to nie koszt postępowania sądowo-administracyjnego >>

Skoro zatem M.W. nie złożyła w terminie wniosku o sporządzenie i doręczenia uzasadnienia wyroku, wraz z odpisem orzeczenia, to nie mogła w terminie późniejszym skutecznie wnosić skargi kasacyjnej – podsumował WSA i odrzucił złożoną przez nią skargę, zgodnie z art. 178 p.p.s.a.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 lutego 2020 r., II SA/Rz 1013/19, LEX nr 2782613