Projekt rozporządzenia dotyczy niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podmioty te będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Podmioty o szczególnym znaczeniu

Do kategorii podmiotów o szczególnym znaczeniu według obecnych przepisów należą :

 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
  • a. w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego albo
  • b. jako rezydenci biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
  • c. są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo jako rezydenci jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów, - z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

 

Lista podmiotów do zmiany

W nowelizacji rozporządzenia MF proponuje rozszerzenie wymienionych powyżej grup podmiotów o  spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Zdaniem MF, dotychczasowa praktyka tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych obsługujących powyższe kategorie podatników i płatników wskazuje, że spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz poziom skomplikowania transakcji gospodarczych, powinny być objęte właściwością wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. - Zaproponowany model rozliczania spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych zapewni możliwość profesjonalnej ich obsługi przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe – tłumaczy MF.

Zobacz również: Koszty uzyskania przychodów pracowników mają być wyższe >>

 

Marcin Borkowski, Joanna Szlęzak-Matusewicz

Sprawdź  

BCC: Pomysł dobry, ale ryzykowny

Zdaniem BCC, projekt rozporządzenia, z jednej strony należy uznać za zmianę pozytywną, gdyż spółki, które wchodzą w skład podatkowych grup kapitałowych prowadzą zazwyczaj skomplikowane działania gospodarcze, do których oceny właściwe miejscowo urzędy skarbowe mogłyby nie być odpowiednio przygotowane. Wyspecjalizowanie niektórych naczelników urzędów skarbowych w obsłudze takich podmiotów przyczynić się może do bardziej sprawnego podatkowego rozliczania takich spółek oraz stanowić odpowiedź na ich wyzwania gospodarcze. Zmiana właściwości urzędów skarbowych będzie oznaczała większą dostępność urzędników administracji publicznej i usprawni proces komunikacji na linii organ – podatnik.  BCC podkreśla jednak, że nowelizacja może spowodować, że ustawodawca pójdzie o krok dalej i wprowadzi jakieś specjalne procedury przekazywania informacji podatkowej dla największych podmiotów. To z kolei powodować może częstsze kontrole u takich podatników i końcowy efekt może być zgoła odmienny od zamierzonego. - Obecnie prowadzone są działania mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego, czego przykładem są chociażby obowiązkowe schematy MDR wprowadzone z początkiem 2019 r., które nakładają na podatników lub ich profesjonalnych doradców obowiązek informowania właściwych organów o tzw. schematach podatkowych. W rzeczywistości, schematy podatkowe często stanowią zwykłe działania gospodarcze podatnika. Po znowelizowaniu przepisów o właściwości podatkowej podmiotów, organy podatkowe mogą mieć więcej miejsca do kontrolowania podatników, co z jednej strony może pomóc uniknąć błędów, a z drugiej zanadto absorbować przedsiębiorców – ocenia BCC.

Zobacz również: Ustalenie właściwości miejscowej organów podatkowych >>