Prezes Narodowego Banku Polskiego zakładał, że na koniec grudnia inflacja wyniesie 7,6 proc., a Główny Urząd Statystyczny już w grudniu podał, że inflacja wynosi powyżej 8 proc., blisko 9 proc. Dlatego Senat chciał zwiększyć przewidywany wskaźnika inflacji w ustawie budżetowej na 2022 rok z 3,3 proc. na 7,6 proc., a także średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc. Sejm jednak odrzucił jego wszystkie poprawki. W efekcie prezydent Andrzej Duda we wtorek 1 lutego podpisał ustawę budżetową na 2022 rok na potrzeby której przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2022 r. wyniesie 4,6 proc., stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 5,9 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 3,3 proc., średnioroczny kurs euro wyniesie 4,54 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,83 zł.

 

Wydatki i dotacje w ustawie budżetowej

Sejm 17 grudnia ubiegłego roku przyjął ustawę budżetową na 2022 r. Po przyjęciu części poprawek zgłoszonych do projektu w trakcie II czytania, dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

Wśród głównych kategorii wydatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r., są dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Kolejną kategorią wydatków pod względem wielkości jest subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która ma wynieść 77,7 mld zł.

W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Warto pamiętać, że w Sejmie do projektu budżetu zgłoszono ponad 400 poprawek w formie wniosków mniejszości, a po drugim czytaniu kolejnych 45, z których tylko 14 – zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – uzyskało poparcie Komisji Finansów Publicznych.

 


Ustawa budżetowa bez poprawek Senatu

Ponadto Sejm w czwartek 27 stycznia odrzucił wszystkie 70 poprawek Senatu do budżetu na 2022 r., w tym dotyczące m.in. zwiększenia dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenia 10 mld zł na transformację energetyczną, czy dodatkowych 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie poparli także poprawki mające na celu zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji. Inna senacka poprawka przywracała 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Kolejna zwiększała dopłaty dla rolników na zakup nawozów o 140 mln zł oraz przeznaczała dodatkowe 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

Uchwalanie ustawy budżetowej

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu siedmiu dni. Jeśli jednak w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ustawa przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. (kk/PAP)