Większość z siedmiu senackich poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miała charakter legislacyjny i porządkujący.

W jednej zaproponowano przyjęcie zmian nakazujących rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających – a więc takich, których poniesienie i rozliczenie ma nastąpić później niż do końca marca przyszłego roku – a także przedstawienie Sejmowi i NIK informacji o realizacji tych wydatków. Ta właśnie poprawka została przez posłów odrzucona.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa okołobudżetowa na 2021 r., jest utworzenie w jednostkach budżetowych funduszu nagród na rok bieżący czy przeznaczenie 1 mld zła na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. W ustawie zaplanowano także dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł dla gmin na inwestycje w wodociągi oraz dodatkowe 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją. Prawie 1,25 mld zł ma zostać przeznaczone na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

Jak 

Zobacz również: Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 r. >>

Samorządy

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego:

 •     8 mld zł na realizacje zadań własnych;
 •     4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.


Więcej na drogi i koleje

Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym:

 •     na drogi – o ponad 3,6 mld zł,
 •     na kolej – o 6,4 mld zł.

Przyspieszenie inwestycji drogowych ma mieć szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych. Natomiast zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.

Większe inwestycje infrastrukturalne będą także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa, w szczególności w warunkach wychodzenia z trudności związanych z walką z COVID-19.

 

 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, rolnictwo i zdrowie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z  niepełnosprawnościami.  

Z kolei o ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

Środki na służbę zdrowia zostaną z kolei zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

 

Inwestycje w nauce wyższej i kulturze

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Ma to w założeniu wzmocnić sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym. O ok. 672  mln zł zwiększone zostaną natomiast środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

 

Dochody i wydatki budżetu państwa

 •     Dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.).
 •     Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

 

Wpływy z podatków

 •     Wpływy z PIT mają wynieść 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł).
 •     Wpływy z CIT mają wynieść 49,5 mld zł (dotychczas 37,1 mld zł).
 •     Wpływy z VAT mają wynieść 214,5 mld zł (dotychczas 181 mld zł).
 •     Wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

 

Wskaźniki gospodarcze

 • PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc., co oznacza wzrost w stosunku do dotychczasowej ustawy budżetowej o 0,9 proc..
 • Inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3 proc. (1,8 proc. w dotychczasowej ustawie budżetowej).
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

 

Deficyt i dług

Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej ustawie budżetowej). Nowelizacja budżetu na 2021 r. została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki.

kk/pap