Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że do 16 września 2021 r. przekaże jednostkom samorządu terytorialnego informacje o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

Ta jednorazowa transza zostanie przekazane samorządom do 17 września 2021 r.

Czytaj: MEiN przedłuża czas na składanie wniosków o dodatkowe zajęcia>>

 

Zgodnie z tym programem, od września do grudnia 2021 r., szkoły mogą ubiegać się o środki finansowe na sportowe zajęcia dodatkowe dla uczniów. Planowany koszt realizacji programu do końca 2021 r. wyniesie 42 mln zł.

Przeciwdziałając skutkom pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowało pilotażowy program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, który obejmuje:

  • rozpoznanie problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu zidentyfikowanych problemów, bieżące wsparcie uczniów w odbudowaniu relacji rówieśniczych,
  • opracowanie modelu wsparcia oraz szkolenia nauczycieli specjalistów, konsultacje z rodzicami,
  • pomoc specjalistyczną.

Zobacz w LEX: Metody aktywizacji uczniów podczas nauki zdalnej - szkolenie online >