Projekt zakłada możliwość przeprowadzenia większej liczby zajęć wspomagających. Dotychczas maksymalny wymiar tych zajęć był równy iloczynowi liczby oddziałów i 10 godzin. W rozporządzeniu planuje się zwiększenie liczby godzin z 10 do 15. Ponadto podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność.

MEiN z planem na niwelowanie skutków pandemii, z wykonaniem gorzej>>
 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowych przepisach to:

  •     możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);
  •     podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;
  •     uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

 

Zgłoszenie do 30 lipca

Można się jeszcze zgłosić - w przypadku gdy szkoła do 25 czerwca br. nie złożyła odpowiednio wspomnianych informacji lub wniosku o oddzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, rozporządzenie daje możliwość złożenia dokumentów do 30 lipca br. Chodzi o informację (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) albo wniosek o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.

- Z uwagi na termin 30 lipca 2021 r., który przypada w okresie ferii letnich, do korekty informacji złożonej do 25 czerwca 2021 r. oraz nowych informacji nie wymaga się od dyrektora szkoły podjęcia czynności polegających na ustaleniu – w uzgodnieniu z radą pedagogiczną – przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających czy informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających. Czynności te będzie można zrealizować z początkiem roku szkolnego 2021/2022 - wyjaśnia resort.

 

 

 

Dokumenty, które należy złożyć:

  •     informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
  •     wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany w „Kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021” polegające głównie na wydłużeniu terminu dla jednostki samorządu terytorialnego na wypełnienie formularza w Strefie Pracownika SIO.