W interpretacji z 28 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.516.2020.1.MN, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko tym podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, w stosunku do kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Podkreślił także, że przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT łączy ulgę z podatnikiem i momentem powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, a nie rodzajem działalności, w której powstaje ten obowiązek. Tym samym, jak podkreślił organ podatkowy, kolejne kasy, nabywane przez danego podatnika po dniu powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, nie są już objęte ulgą. Zdaniem skarbówki, wyklucza to więc kasy nabyte w związku z rozszerzeniem działalności (otwarcie nowych punktów kasowych), skoro nie są kasami zgłoszonymi na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, jak również przypadki nabycia urządzeń w sytuacjach, gdy podatnik wznawia zlikwidowaną działalność gospodarczą, a obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach za pomocą kas rejestrujących zaistniał u niego już w ramach zlikwidowanej uprzednio działalności.

Zobacz również: Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca >>

Przepisy o kasach fiskalnych cały czas pełne niejasności

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiębiorcy działający w określonych branżach już od początku tego roku, a część od 1 stycznia 2021 r., mają ustawowy obowiązek wymiany starych kas fiskalnych na nowe kasy online. Nowe regulacje przewidują zwrot wydatków w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) nowego urządzenia, ale nie więcej niż 700 złotych. Ulga dotyczy trzech grup podatników:

  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli ewidencję sprzedaży w obowiązujących terminach przy użyciu kas online;
  • u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas;
  • zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Czytaj w LEX: Jak skorygować i opodatkować dotychczasowe transakcje, jeśli przeoczono moment utraty zwolnienia podmiotowego?  >

 


Ulga na zakup kasy nie taka oczywista

- Organy podatkowe w znaczący sposób zawężają możliwość wykorzystywania ulgi na zakup kasy. Zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko i stwierdzają, że ulga na zakup kasy przysługuje jedynie przy nabyciu kas online zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas – tłumaczy Anna Kubicz, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii LTCA. Dodaje również, że wszystkie inne kasy nabyte po dokonaniu pierwszego zgłoszenia - np. kasy wymieniane z uwagi na zużycie, kasy nabyte w związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej, czy też w związku z wznowieniem uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności - nie korzystają już z określonego w przepisach uprawnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej >

Ulga tylko jeden raz i na pierwszą kasę

Zgodnie zatem ze stanowiskiem organów, ulga przysługuje wyłącznie podatnikom zobowiązanym do wymiany kas w ustawowym terminie. Ulga nie przysługuje w przypadku, w którym podatnik zobowiązany do wymiany kasy, zakupi kasę online do nowych punktów sprzedaży oraz w przypadku, w którym nastąpi wznowienie uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności.

Sprawdź w LEX: Jak zaewidencjonować na kasie rejestrującej zapłatę dokonaną częściowo gotówką i bonem?  >

Jak jednak podkreśla Anna Kubicz, racjonalne wydaje się być stanowisko organów, w którym ulga nie przysługuje ponownie podatnikom, którzy uprzednio zawiesili lub zakończyli działalność. Znajduje to swoje uzasadnienie przede wszystkim w stwierdzeniu, że w rzeczywistości podatnik taki dwukrotnie korzystałby z opisywanej ulgi.

- Duże wątpliwości budzi jednak fakt braku przyznania ulgi w przypadku rozszerzania działalności przez podatników oraz kwestia związana z definiowaniem dnia rozpoczęcia ewidencjonowania – zauważa ekspertka.

Czytaj w LEX: Zawieszenie działalności gospodarczej na przykładach >

W przepisach powinno zatem zostać doprecyzowane, że podatnik nabywa prawo do ulgi w przypadku rozpoczęcia ewidencji na określonej kasie kupionej do nowego punktu, a nie jak jest w obecnych regulacjach, że ulga zależna jest od rozpoczęcia przez podatnika ewidencji w odniesieniu do pierwszej kasy w pierwszym punkcie sprzedaży.

Zobacz procedurę w LEX: Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej >

Rozwój działalności z bonusem podatkowym

- W przypadku, gdy podatnik rozszerza prowadzoną działalność gospodarczą, czy to poprzez rozpoczęcie działalności w nowej branży, czy też poprzez uruchomienie nowych punktów sprzedaży, nie będzie mógł, co do zasady, skorzystać po raz kolejny z ulgi – potwierdza Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW.

Czy rozwiązanie to nie stanowi zbytniego ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości? Zdaniem naszego rozmówcy, tak – choć trzeba zwrócić uwagę, że już sama kwota ulgi, szczególnie w odniesieniu do cen kas fiskalnych online, nie stanowi zbyt dużego ułatwienia dla podatników rozpoczynających sprzedaż, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących.

Sprawdź w LEX: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towaru w sklepie internetowym, jeśli płatność zostanie uregulowana bonem? >

Obecna kwota 700 zł stanowi zazwyczaj co najwyżej 50 proc. wartości netto pojedynczej kasy (a i to w przypadku najbardziej podstawowych modeli), a w większości przypadków ulga w tej kwocie stanowić będzie mniej niż 20 proc. ceny netto kasy.

- Zatem, w pierwszej kolejności należałoby postulować zwiększenie kwoty ulgi. Rozszerzenie możliwości skorzystania z ulgi na inne przypadki byłoby też z pewnością pozytywnym działaniem na rzecz przedsiębiorców. Ewentualna zmiana przepisów w tym zakresie powinna być jednak na tyle precyzyjna, aby ograniczyć do minimum pole do interpretacji. Na chwilę obecną trudno raczej spodziewać się, że taka zmiana zostanie w najbliższym czasie wprowadzona – zauważa Krzysztof Czekaj.

Czytaj w LEX: Zasady ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kas rejestrujących >