Kasy wirtualne, czyli w postaci oprogramowania, które mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących, to nowe rozwiązanie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ma ono zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Sprawdź w LEX: Czy w związku z pandemią koronawirusa zmodyfikowano przepisy dotyczące kas online? >

Czytaj także: E-paragony i wirtualne kasy fiskalne coraz bliżej>>
 

MF zapewnia, że kasy wirtualne będą poddane, na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia, przed wprowadzeniem do obrotu na rynku, procesowi certyfikacji, prowadzonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, tak samo jak w przypadku pozostałych rodzajów kas rejestrujących. 

Czytaj w LEX: Czy korzystanie z kasy przed terminem wynikającym z ustawy lub rozporządzenia pozbawi podatnika prawa do ulgi? >

Przygotowywane rozporządzenie nie będzie określać grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas. MF informuje, że grupy podatników będzie określać odrębne rozporządzenie w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Podatnicy określeni tym rozporządzeniem będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania, mogą również używać innych rodzajów kas np. kas on-line.

Czytaj w LEX: VAT 2020 - przewodnik po zmianach >

 


Resort finansów zaznacza,  że rozporządzenie to ma charakter pilotażowy i wprowadza możliwość używania kas wirtualnych przez wskazane grupy podatników: w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

MF przyznaje, że stosowanie wirtualnych kas pozwoli na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. W przypadku kas wirtualnych istnieje możliwość ciągłego pobierania danych przez Krajową Administrację Skarbową, z częstotliwością określaną w harmonogramie przesyłania danych. - Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych - zaznacza Ministerstwo Finansów.

Lewiatan: Szerzej z tym programem

Konfederacja Lewiatan oświadczyła w czwartek, że z zadowoleniem przyjęła decyzję ministra finansów o  umożliwieniu korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania (aplikacji) także firmom z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Apeluje jednak, aby taką możliwość stworzyć również przedsiębiorcom prowadzącym małe placówki handlowe.

-  Celem wprowadzenia  takich kas jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT, zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, ułatwienie dokonywania rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Z tego względu uzasadnione jest objęcie takim obowiązkiem również podatników prowadzących małe placówki handlowe – powiedział Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.