W projekcie tarczy antykryzysowej 4.0 zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie informacji TPR-C do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

Raportowanie w formie informacji o cenach transferowych zastępuje obowiązek składania przez podatników formularza CIT-TP. Do złożenia formularza CIT-TP zobowiązane były podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro. Do złożenia informacji TPR-C zobowiązane są natomiast podmioty realizujące transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, podmioty realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatnicy w zakresie należności i umów zawieranych z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tym samym krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji TPR-C został rozszerzony.

Sprawdź w LEX: Czy należy sporządzić TPR-C, jeśli nie są prowadzone transakcje z podmiotami powiązanymi?  >

Więcej informacji o cenach transferowych trafi do fiskusa?

Informacja o cenach transferowych ma być wykorzystywana w celu prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych w szczególności pod kątem analizy zmian legislacyjnych w istniejących regulacjach lub wprowadzenia nowych regulacji. Jednym z zadań informacji TPR-C ma więc być poprawa jakości przepisów podatkowych w obszarze transferowych.

Czytaj w LEX: Jakie jednostki mają obowiązek składania CIT-TP/PIT-TP?  >

Informacja o cenach transferowych swoim zakresem obejmuje dane, które podatnicy są zobligowani przedstawić w lokalnej dokumentacji cen transferowych, co oznacza, iż spółki nie będą zobligowane pozyskiwać innych informacji, poza tymi które przedstawią w dokumentacji cen transferowych.

Zobacz również:
Będzie nowy formularz dla cen transferowych >>

Ceny transferowe wciąż na celowniku fiskusa >>
 

- W ramach przykładu w części poświęconej analizie cen transferowych trzeba będzie wskazać sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazać źródła danych porównawczych oraz rodzaj dokonanego porównania, informacje o wyborze strony badanej, kryteria selekcji danych porównawczych, wskazać dokonane korekty porównywalności, zastosowany wskaźnik rentowności oraz informację o wyniku analizy cen transferowych – tłumaczy Beata Rawa, transfer pricing manager w Instytucie Cen Transferowych.

Zobacz procedurę w LEX: Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie >

 

Analiza cen transferowych ciągle wymagana

Ekspertka tłumaczy, że podatnicy obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie uchronią się przed obowiązkiem sporządzenia analizy cen transferowych, która na gruncie znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych stanowi element dokumentacji lokalnej. Dodaje, że informacja TPR-C ograniczy obciążenia administracyjne podatników, u których nie występują nieprawidłowości, jak również zakres informacji przekazywanych przez podmioty, które składają informację, a nie są zobowiązane do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, będzie zdecydowanie węższy. Jednocześnie informację TPR-C należy potraktować jako kolejne narzędzie analityczne w rękach organów podatkowych.

Czytaj w LEX: Zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r. >

 


TPR-C w formie elektronicznej

Informacja TPR-C składana będzie elektronicznie, według schemy XML, co z jednej strony stanowić będzie swojego rodzaju udogodnienie dla podatników, z drugiej strony umożliwi relatywnie prostą analizę przekazywanych danych. Jak wskazywało Ministerstwo Finansów, 2019 rok był kolejnym, w którym Krajowa Administracja Skarbowa rzadziej kontrolowała podatników. Liczba kontroli celno-skarbowych zmniejszyła się o 14,5 proc., a kontroli podatkowych o 11,6 proc. w porównaniu do 2018 r. Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne.

Czytaj w LEX: Zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych od 2019 r. >

- Kontroli jest coraz mniej, jednocześnie są skuteczniejsze i mają coraz większy wymiar finansowy. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, kwota dodatkowo wyliczonego lub doszacowanego dochodu w 2019 r. w zakresie cen transferowych wyniosła 1,55 mld zł, jednocześnie przeprowadzono 193 kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych zakończonych wynikiem pozytywny z ustaleniami w obszarze cen transferowych – podkreśla Beata Rawa.

 

Sankcje za brak raportu o cenach transferowych

Przed uchyleniem się od niezłożenia informacji TPR-C mają zapobiegać dotkliwe sankcje. Zgodnie z nowo dodanym art. 80e kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie składa szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą informację, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W 2020 r. może ona wynieść więc maksymalnie niemal 25 mln zł. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego powyżej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.