Z opublikowanego projektu rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie wynika, że zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęte będą nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Podatku nie trzeba będzie płacić od świadczeń obejmujących koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Z projektu wynika, że jeżeli szczepienie wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie niż wskazany wyżej, zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyło tylko wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym. Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.

 


Zaniechanie opodatkowania szczepień na grypę

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, o planach niepobierania podatku od szczepień na grypę po raz pierwszy wspomniał w opublikowanej niedawno odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 11341 i 11303. Potwierdził, że prace nad zmianą przepisów prowadzone są zgodnie z regulacjami wewnętrznymi określającymi tryb postępowania legislacyjnego w ministerstwie finansów oraz regulaminem pracy rady ministrów. Zapewnił, że resortowi finansów zależy, aby brak obowiązku pobierania zaliczki na PIT od szczepień ochronnych pracowników przeciwko grypie miał zastosowanie do świadczeń uzyskanych w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał będzie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Pozwoli to na objęcie zaniechaniem świadczeń otrzymanych wcześniej, przed wejściem w życie rozporządzenia.

Skutki podatkowe szczepień przeciwko grypie

Wiceminister wyjaśnił jednocześnie, że w obecnym stanie prawnym sfinansowanie przez pracodawcę/zleceniodawcę szczepień na grypę pracownikom i zleceniobiorcom stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu przepisów ustawy PIT w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Kwalifikacja do źródła przychodu jest uzależniona od stosunku prawnego łączącego strony, czyli dawcę i biorcę nieodpłatnego świadczenia. Dla pracowników jest to przychód ze stosunku pracy, natomiast w przypadku zleceniodawców jest to przychód z umowy zlecenia. Wyjątkiem, gdy nie trzeba płacić podatku, są jedynie świadczenia w postaci szczepień ochronnych, jeżeli ze względu na charakter wykonywanej pracy większość czasu pracy zatrudnieni spędzają w środowisku zagrożeń biologicznych i są szczególnie narażeni na zachorowanie.

 


Będzie specjalne rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku

Jak jednak wskazał Jan Sarnowski, resort finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Podstawę zaniechania stanowi art. 22 par. 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa , zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Zobacz również: Latem fiskus rzadziej kontrolował, teraz będzie nadrabiał >>

Sarnowski tłumaczy, że zaniechanie najpewniej będzie miało zastosowanie do objętych nim świadczeń uzyskanych w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał będzie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Ma to pozwolić na objęcie zaniechaniem świadczeń otrzymanych wcześniej, przed wejściem w życie rozporządzenia. Nowe przepisy mają wejść w życie po jednodniowym vacatio legis. Chodzi o to, aby beneficjenci rozporządzenia mogli jak najszybciej skorzystać z rozwiązań w nim zawartych.