Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Jej głównym przedmiotem działalności są usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych oraz działalność pozostałych agencji transportowych. W sierpniu 2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego, która spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Umowa była zawarta na 48 miesięcy i przewidywała możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu umowy w zależności od woli leasingobiorcy. Umowa dotyczyła samochodu osobowego, który wnioskodawczyni wykorzystywała w celu świadczenia usług.

 

Ważne przeznaczenie pojazdu

W okresie leasingu odliczała VAT według proporcji, czyli ilorazu rocznego obrotu z tytułu wykonywania czynności, które pozwalają na obniżenie kwoty podatku należnego i rocznego obrotu całkowitego (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT), od każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych i serwisowych dotyczących samochodu. Wnioskodawczyni nie planuje wykorzystywać tego samochodu po zakończeniu umowy leasingowej dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego nie ujęła faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych, ani ewidencji środków trwałych i nie odliczyła w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego z niej wynikającego. Zamierza sprzedać auto po upływie sześciu miesięcy od momentu jego wykupu. Chciała więc upewnić się, czy np. sprzedaż pojazdu z majątku prywatnego po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym tytułem działalności gospodarczej.

Zobacz również: Sprzedaż nieruchomości na dużą skalę z podatkiem, mimo upływu pięciu lat >>
 

Istotne znaczenie sześciu miesięcy

Jej zdaniem, odpłatne zbycie pojazdu będzie można zakwalifikować jako przychód ze źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT i nie kwalifikować go jako przychodu z działalności gospodarczej. Według niej, nie stanowi źródła przychodów odpłatne zbycie m.in. rzeczy ruchomych, poza działalnością gospodarczą, jeśli następuje po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Dlatego uważa, że sprzedaż auta po okresie przytoczonym w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

Czytaj w LEX: Leasing samochodów osobowych >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Wskazał przy tym na art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu: pozarolnicza działalność gospodarcza i odpłatne zbycie m.in. innych rzeczy, jeżeli sprzedaż nie następuje w ramach wykonania działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

Sprawdź również książkę: MERITUM Podatki 2020 >>


Przychody ze sprzedaży rzeczy

Organ interpretacyjny przypomniał, że na gruncie przepisów ustawy o PIT, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d tej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy, chyba że sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W przypadku bowiem, gdy rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli do przychodów z działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Sprzedaż rzeczy ruchomych - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych >

Dyrektor KIS zaznaczył, że jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód, o którym mowa we wniosku nie będzie stanowił składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy więc zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji, jak zaznaczył, przychód nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu). Chyba, że sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

Interpretacja z 22 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.451.2019.6.KP

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć darowiznę samochodu (środka trwałego) w 99% na córkę, której 1% ma pozostać w działalności gospodarczej? >