Dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Nie zawsze jest to jednak proste. Problem miała pewna podatniczka, która dokonała sprzedaży miejsca postojowego w hali garażowej zakupionego w 2015 r. na działalność gospodarczą. Zasięgnęła opinii osoby z ogólnopolskiej infolinii podatkowej. Uzyskała tam informację, że  sprzedaż ta podlega zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Celem upewnienia się wystąpiła jednak o interpretację. Wyjaśniła, że kupującym jest osoba prywatna. Zakup garażu w 2015 roku był od dewelopera, VAT z faktury został odliczony i podatniczka stosowała odpis amortyzacyjny.

Czytaj też: Usługa sprzedaży udziału w nieruchomości >

Garaż bez ulepszeń a opodatkowanie VAT

Sprawa niby wydawała się prosta, ale organ wystąpił o dodatkowe informacje. Uznał, że podatniczka nie opisała wystarczająco stanu faktycznego. Podatniczka uzupełniła informacje, ale znów lakonicznie, dodając, że garaż klasyfikowany jest jako budynek, nie było żadnych ulepszeń od czasu zakupu. Mimo to, organ w interpretacji z 16 lutego br. uznał jej stanowisko za prawidłowe (0113-KDIPT1-3.4012.936.2021.2.MK).

Przypomniał, że ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie z VAT, a także określił warunki stosowania tych zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały m.in. w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czytaj też: Świadczenia złożone w branży budowlanej i deweloperskiej >

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim a także pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Z tego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

 


Ważny okres od pierwszego zasiedlenia

Zatem, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Dyrektor KIS przypomniał, że przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

PROCEDURA: Zwolnienie z VAT dostaw budynków, budowli lub ich części - Procedura pozwala ustalić, czy dostawa budynku, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT >

Ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Dyrektor KIS podkreślił, że w listopadzie 2021 w formie aktu notarialnego podatniczka dokonała sprzedaży miejsca postojowego w hali garażowej zakupionego w 2015 r. na działalność gospodarczą. Kupującym jest osoba prywatna.

Zobacz również: Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek >>

 

Transakcja podlegająca VAT, ale korzystająca ze zwolnienia

Organ wskazał, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, podatniczka dla tej transakcji występowała w charakterze podatnika VAT. Zatem czynność sprzedaży miejsca postojowego, podlegała opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Czytaj też: Preproporcja a świadczenia nieodpłatne opodatkowane VAT >

Sprzedaż miejsca postojowego nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż miejsce postojowe w hali garażowej zakupione zostało w 2015 r. na działalność gospodarczą. Ponadto od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynął okres dłuższy niż dwa lata ponieważ podatniczka miejsce postojowe sprzedała w 2021 r.

Dyrektor KIS uznał, że z uwagi na fakt, iż od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynął okres dłuższy niż dwa lata i jednocześnie nie było żadnych ulepszeń od czasu zakupu, to należy uznać, że dla dostawy miejsca postojowego, znajdującego się w hali garażowej, zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

 

Eksperci: Ważne jest dokładne przedstawienie stanu faktycznego

- Zwolnieniu, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT podlegają dostawy budynków, budowli lub ich części. W wyniku prawnego wyodrębnienia miejsca postojowego traci ono związek z np. lokalem mieszkalnym i w efekcie nie dzieli jego losu prawnego – zatem może być odrębnym składnikiem obrotu - podkreśla Wojciech Kliś, doradca podatkowy.

Ekspert wyjaśnia, że rozwiązanie takie ma plusy (samodzielna sprzedaż miejsca parkingowego będzie możliwa), natomiast w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, a oddzielnie miejsca parkingowego w konsekwencji takie dostawy podlegają opodatkowaniu zróżnicowanymi stawkami – np. preferencyjną dla lokalu mieszkalnego oraz podstawową dla miejsca postojowego, znajdującego się w wyodrębnionym lokalu użytkowym.

 

 

- Oczywiście w takim wypadku możliwe zwolnienia z podatku VAT również analizuje się oddzielnie. Na marginesie wskazać należy, że podatniczka we wskazanej interpretacji nieprecyzyjnie odpowiedziała na zapytanie organu. Dyrektor KIS pytał o kwalifikację miejsca postojowego w kontekście budynku/budowli/urządzenia budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, wnioskodawczyni natomiast odniosła się do garażu jako całości – zauważa  Wojciech Kliś.

Sprawdź: W jakiej pozycji zgłoszenia IN-1 należy wykazać podziemne miejsce garażowe zakupione przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? >

Na kwestię istotności podania precyzyjnego stanu faktycznego zwraca uwagę kolejny ekspert. - Dostawa budynków, budowli lub ich części oraz przenoszenie własności nieruchomości są częstym tematem interpretacji dotyczących podatku od towarów i usług, zagadnienie często jest niejednoznaczne, a wartość przedmiotu transakcji  i związane z tym ryzyko podatkowe duże – stwierdza Stefan Kowalski, radca prawny, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

Zwraca on uwagę, że przy okazji sprzedaży miejsca postojowego w hali garażowej prawdopodobnie została przeniesiona własność udziału w nieruchomości związanej z miejscem postojowym w hali garażowej w ramach jednej transakcji - czyli tak samo opodatkowanej.

-Interpretacja oraz opis są lakoniczne i nieprecyzyjne w mojej ocenie, w celu uniknięcia wątpliwości w przyszłości warto było w opisie stanu faktycznego wspomnieć o udziale w nieruchomości. Nieprecyzyjność opisu powoduje, że nie wiadomo jaki charakter ma miejsce postojowe (np. podziałem quoad usum hali garażowej) – podkreśla Stefan Kowalski.

Jego zdaniem, dokładny opis stanu faktycznego jest w interesie podatnika.