Jak wskazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, wzorem Włoch, Węgier, Słowacji i innych krajów, które konkurują z Polską o inwestycje, w Polsce strategiczni inwestorzy będą mieli możliwość ubiegania się o jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to tzw. interpretacja 590 (liczba 590 odnosi się do kodu kreskowego oznaczającego Polskę). Interpretacja 590 będzie listem żelaznym, który da inwestorowi nie tylko najwyższą ochronę, ale również wysoki prestiż i rangę porozumienia. Będzie to usługa premium dla firm które zdecydują się postawić na Polskę – tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski.

 

Jak jest obecnie?

Obecnie, aby zgromadzić wiedzę na temat konsekwencji podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji, inwestor musi wnioskować o kilka rodzajów interpretacji podatkowych.

Duże inwestycje niejednokrotnie mają swoje skutki w VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, akcyzie czy cle. W konsekwencji już na starcie potencjalny inwestor, chcąc zabezpieczyć swoją pozycję podatkową, jest zobligowany do złożenia szeregu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, lub Wiążącej Informacji Stawkowej. Niestety nadmiar formalności, jak również często niejednolite rozstrzygnięcia organów podatkowych oczywiście negatywnie wpływają na postrzeganie Polski przez potencjalnych inwestorów.

Zobacz również:
MF obiecuje firmom pomoc i ochronę, ale tylko do czasu >>

MF szykuje pakiet zmian dla strategicznych inwestorów >>

 

Interpretacja 590 dla specjalnych inwestorów

Teraz w ramach Interpretacji 590 inwestor będzie mógł podpisać jedno porozumienie inwestycyjne, które będzie zawarte bezpośrednio z Ministrem Finansów.

W uzasadnieniu do projektu tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wskazuje, że dzięki zawarciu porozumienia inwestor uzyska na czas realizacji inwestycji pewność co do wykładni stosowanych w tym okresie przepisów prawa podatkowego. Treść porozumienia ustalana będzie w wyniku wypracowania wspólnego zgodnego stanowiska inwestora i organu podatkowego. Treść porozumienia będzie wiążąca nie tylko dla podatnika, ale również dla każdego organu podatkowego załatwiającego sprawę inwestora.

O wydanie Interpretacji 590 będzie mógł się ubiegać:

  • Inwestor lub
  • grupa przedsiębiorców, którzy planują lub rozpoczęli nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 50 mln zł

 

Do końca 2024 r. o interpretację 590 będą mogli ubiegać się inwestorzy, których inwestycje będą wynosić co najmniej 100 mln zł. Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie liczby składanych wniosków o zawarcie porozumienia w początkowym okresie funkcjonowania tej instytucji. Ministerstwo chce bowiem przygotować zasoby kadrowe oraz ustalić wewnętrzne procedury zawierania porozumień.

 

Liczba porozumień będzie ograniczona

W uzasadnieniu do projektu czytamy także, że od 2025 r. przewiduje się zawieranie jedynie 10 porozumień w każdym roku kalendarzowym.

Od 2024 r. projekt przewiduje możliwość procedowania spraw dotyczących porozumień inwestycyjnych w języku angielskim, co ma ułatwić przystąpienie do porozumienia inwestorom zagranicznym. Porozumienie inwestycyjne będzie łącznym ekwiwalentem:

  • interpretacji indywidualnej prawa podatkowego
  • Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
  • Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA)
  • opinii zabezpieczającej oraz
  • oceny, czy cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 


Warunki, opłaty, czas obowiązywania

Porozumienie zawierane będzie na okres do 5 lat. Będzie istniała możliwość zmiany porozumienia oraz jego wypowiedzenia. Wysokość opłaty głównej uzależniona będzie od wartości inwestycji oraz od jej zakresu i złożoności.

Projekt zakłada obowiązek uiszczenia przez inwestora opłaty wstępnej od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia w wysokości 50 000 zł, oraz opłaty głównej od zawarcia porozumienia w wysokości pomiędzy 100 000 zł a 500 000 zł.

W przypadku zmiany porozumienia inwestor będzie musiał uregulować opłatę wstępną od złożenia wniosku o zmianę porozumienia w wysokości 25 000 zł oraz opłatę główną od zmiany uzgodnionego porozumienia w wysokości pomiędzy 50 000 zł a 250 000 zł.

Reasumując, projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia porozumienia inwestycyjnego co do zasady należy ocenić korzystnie. Jednakże nie sposób zauważyć, że z porozumienia będzie mogło skorzystać wyłącznie wąskie grono podmiotów – regulacja została stworzona ewidentnie dla największych przedsiębiorstw/inwestorów, które realizują wielomilionowe inwestycje. Ponadto na niszowość tego rozwiązania niewątpliwie wpłyną także wysokie opłaty za uzyskanie Interpretacji 590, oraz ograniczona liczba wydawanych rocznie porozumień inwestycyjnych.

 

WIS – zmiany w Polskim Ładzie

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu, zmiany dotkną również instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej. (Wiążąca Informacja Stawkowa pozwala na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi.) Zgodnie z projektem Polskiego Ładu WIS  nie zostanie wydana w przypadku gdy zakres wniosku o jej wydanie, w dniu jego złożenia, będzie przedmiotem zawartego już porozumienia inwestycyjnego. Takie rozwiązanie będzie zapobiegało dublowaniu rozstrzygnięć w tych samych sprawach i należy je ocenić pozytywnie.

 

Przykład:

Spółka akcyjna ABC zamierza rozpocząć inwestycję na terenie Polski i produkować ekologiczne opakowania. Spółka zawarła porozumienie inwestycyjne, które określiło m.in klasyfikację oraz stawkę VAT przedmiotowych opakowań.

Jednocześnie spółka ABC wystąpiła z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej na rzeczone opakowania. Wiążącą Informacja Stawkowa nie zostanie w takim wypadku wydana – spółka posiada bowiem już formalne potwierdzenie w zakresie obowiązującej ją stawki.

Wojciech Gede, ekspert w dziale prawno-podatkowym PwC

Ewa Koper , ekspertka w dziale prawno-podatkowym PwC