W usłudze Twój e-PIT istnieje opcja korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę, w zeznaniu podatkowym można poprawić m.in. dane dotyczące ulg czy organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy 1,5 proc. podatku.

Kiedy potrzebne uzasadnienie składania korekty

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 2 maja, czyli po terminie rozliczenia podatku, stanowią już korekty tych zeznań - zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Prawo do złożenia korekty

Prawem każdego podatnika jest prawo do złożenia korekty. Jednak i to prawo podlega pewnym ograniczeniom. Przyjrzyjmy się im.

Podatnik złożył w terminie deklarację pierwotną za 2018 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 r. postanowił złożyć korektę i za pośrednictwem swojego pełnomocnika ogólnego (upoważnionego do składania elektronicznych deklaracji) złożył korektę deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Za 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu złożenia korekty, przed dniem złożenia korekty i po dniu jej złożenia nie toczyło się postępowanie podatkowe oraz kontrola podatkowa. Korekta deklaracji została wysłana drogą elektroniczną. Potwierdzeniem złożenia korekty deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru tzw. UPO.

PROCEDURA Korygowania deklaracji podatkowej >>>

 

Zasady składania korekty

Podatnik powziął wątpliwość, czy złożona korekta deklaracji w trybie art. 81 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, przy braku występowania okresu zawieszenia prawa do złożenia deklaracji korygującej na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, spowodowała skorygowanie deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji.

Zdaniem podatnika, na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnikowi przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji z uwzględnieniem przepisów ordynacji określających możliwość złożenia korekty deklaracji w art. 81b par 1. Z uwagi na fakt braku występowania zawieszenia prawa do złożenia korekty deklaracji z powodu braku zarówno postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej przysługiwało prawo do złożenia korekty deklaracji. Skorygowanie deklaracji jest jego zdaniem skuteczne.

Czytaj też: Brak dopuszczalności korekty deklaracji - komentarz praktyczny >>>

Dyrektor KIS przypomina o ograniczeniach korekty

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4017.4.2022.1.MM z 23 czerwca 2022 r. uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Przypomniał, że zgodnie z art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do art. 81 par. 2 ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Zgodnie natomiast z art. 81b par. 1 ordynacji, uprawnienie do skorygowania deklaracji: ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; przysługuje nadal po zakończeniu: kontroli podatkowej i postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Natomiast w myśl art. 81b par. 2 ordynacji, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w par. 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Dyrektor KIS podkreślił, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 par. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa). Zgodnie z tym przepisem, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zobacz również:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych pozwala nie płacić PIT po sprzedaży nieruchomości >>
Samotni rodzice mogą odzyskać podatek >>
Bez aktu notarialnego brak prawa do ulgi mieszkaniowej >>

Zdaniem dyrektora KIS, skoro nie wystąpiła u podatnika żadna ze wskazanych okoliczności, o których mowa w art. 81b par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej oraz nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, to podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty. Natomiast urzędowe poświadczenie odbioru, które podatnik posiada stanowi dowód na to, że skutecznie złożył on korektę. Urzędowe poświadczenie odbioru jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej.

Czytaj też: Korekta rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – wybrane zagadnienia >>>

 

Eksperci: UPO dowodem złożenia korekty

- W interpretacji tej dyrektor KIS potwierdził istotne prawo strony słabszej stosunku prawnopodatkowego (podatnika). Ważne, że korekta deklaracji jest zdarzeniem prawnym wywierającym wpływ na stosunek podatkowy – podkreśla dr Artur Halasz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ekspert zauważa, że dyrektor KIS prawidłowo potwierdza, że urzędowe poświadczenie odbioru stanowi dowód na to, że podatnik skutecznie złożył korektę. - Jest to istotne ze względu na zaawansowaną informatyzację systemu podatkowego oraz to, że formą skorygowania danej deklaracji jest fakt złożenia korekty – stwierdza dr Halasz.

 


Kolejna ekspertka, podkreśla, że korekty rocznego zeznania podatkowego składane po kilku latach to zawsze kłopotliwa sytuacja dla podatnika. - Odkrycie przyczyn konieczności złożenia takiej korekty i dokonywanie stosownych przeksięgowań może świadczyć o stopniu trudności i zawiłości zagadnienia podatkowego, jak również oznaczać spore konsekwencje w postaci czasochłonności i pracochłonności – podkreśla Agnieszka Czernik, doradca podatkowy. Ekspertka zauważa, że problemów, jak widać nastręcza także okres przedawnienia, jak również katalog negatywny, zawarty w art. 81b ordynacji podatkowej, przedstawiający okoliczności eliminujące możliwość złożenia przez podatnika skutecznie prawnej korekty.

- Przedmiotowa interpretacja przypomniała zatem podatnikom oraz ich pełnomocnikom, że mogą korygować zarówno swoje roczne zeznania podatkowe, jak też miesięczne lub kwartalne deklaracje podatkowe (chociażby w podatku VAT) w takich momentach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa w danym obszarze; mają prawo złożyć korekty zarówno przed rozpoczęciem postępowania lub kontroli podatkowej, jak też po ich zakończeniu – podkreśla Agnieszka Czernik.

Wskazuje, że dodatkowym warunkiem jest upływ czasu, a więc kwestia przedawnienia. - Warto również wspomnieć o art. 81b par. 1c ordynacji podatkowej, eliminującym dodatkowo prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej, nawet jeżeli taka korekta zostałaby złożona przed rozpoczęciem lub po zakończeniu postępowania lub kontroli podatkowej. Są to sytuacje, w których postępowanie podatkowe prowadzone jest w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji organu wydanej w pierwszej instancji, co oznacza, iż uzyskanie przez podatnika decyzji wskutek odwołania lub wyroku wskutek skargi wniesionej do WSA o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia może być pyrrusowym zwycięstwem – zauważa ekspertka.

Czytaj też: Korekta deklaracji podatkowych - klauzula niekaralności >>>

Wskazuje także na sytuacje, w których nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję wydaną z zastosowaniem przepisu art. 119a par. 1 lub 7 (unikanie opodatkowania) albo środków ograniczających umowne korzyści. - W takich dodatkowych okolicznościach skorygowanie własnych rozliczeń z fiskusem nawet po zakończonym postępowaniu lub kontroli podatkowej nie będzie możliwe – stwierdza Agnieszka Czernik.