Od pewnego czasu Ministerstwo Finansów zapowiada gruntowną nowelizację przepisów dotyczących zasad pobierania i odprowadzania podatku u źródła. Warto jednak przypomnieć, że cały czas niepewny jest status przepisów uchwalonych wcześniej. Nowe regulacje miały obowiązywać już od 1 stycznia, a potem od lipca 2020 r. W trakcie wrześniowych prekonsultacji resort przedstawił zarys planowanych rozwiązań legislacyjnych. Do tej pory nie został on jednak jeszcze sformalizowany. Resort finansów odpowiedział tylko serwisowi Prawo.pl, że trwają uzgodnienia wewnętrzne projektu. Dodał też, że na kształt przygotowywanych przepisów duży wpływ będą miały opinie przedstawicieli rynku, z którymi prowadził stały dialog.

Podatek u źródła pod znakiem zapytania  

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, senior manager w Enodo Advisors mówi Prawo.pl, że nie wiadomo, czego się spodziewać po nowym roku: czy zostanie uchwalona nowelizacja? A może obowiązywanie nowych-starych przepisów znowu zostanie odroczone? Albo – w najgorszym scenariuszu – przepisy te zaczną obowiązywać? Jakie to może mieć skutki? Co w sytuacji, jeśli MF nie wyda żadnych nowych przepisów? Co jeśli znowu odroczy wejście w życie tych wcześniejszych?

Mamy prawie listopad. Tymczasem nadal nie wiadomo, czy zapowiadane przez MF zmiany przepisów dotyczących poboru podatku u źródła zostaną wprowadzone. Powoduje to dużą niepewność w sytuacji, gdy biznes ma wystarczająco dużo kłopotów, wynikających z pandemii.

Sprawdź w LEX: Jakie obowiązki informacyjne ciążą na podatniku, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta? >

- Jedną z najważniejszych kwestii, która powinna zostać szybko ustalona, jest to, jakie rodzaje płatności będą objęte nowymi zasadami poboru od nowego roku. Czy wszystkie? Zgodnie z założeniami nowelizacji, ich zakres ma zostać ograniczony do wypłat z tytułu dochodów pasywnych osiąganych  przez nierezydentów będących podmiotami powiązanymi. To byłoby znaczne ułatwienie – podkreśla Izabela Ścierska-Kulma. Jej zdaniem, w grupie podmiotów powiązanych może być łatwiej o porozumienie i zdobycie informacji oraz zrozumienia dla nowych regulacji. Natomiast w przypadku niezależnych kontrahentów konieczność poboru podatku a następnie oczekiwanie na jego zwrot może prowadzić do trudnych sytuacji i wpłynąć na jakość bieżącej współpracy.

Zobacz również: Wkrótce duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła >>

Ciężar podatku poniesie polska firma?

- Kontrahentów trzeba przynajmniej uprzedzić, ustalić zasady działania. Jeżeli nie będzie przestrzeni do negocjacji, polscy płatnicy mogę być zmuszeni do ponoszenia ciężaru podatku a następnie długotrwałe oczekiwanie na zwrot, co z kolei może negatywnie wpłynąć na ich sytuację finansową. W niektórych wypadkach i tak już pogorszoną przez epidemię.  Kwestie te trzeba odzwierciedlić w planach finansowych na przyszły rok, które tworzone są właśnie teraz. A informacji brak – zauważa nasza rozmówczyni.

Zobacz procedury w LEX:

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) >

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) >

Bardzo ważnie jest także rozstrzygnięcie, czy opinia umożliwiająca niepobieranie podatku będzie mogła być wydawana także dla płatności zwolnionych lub opodatkowanych niższą stawką na podstawie odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tymczasem, jak podkreśla Izabela Ścierska-Kulma, zabezpieczenie prawa do zwolnienia danej płatności bez ponoszenia istotnego ryzyka podatkowego jest dla płatników kwestią zasadniczej wagi. Warto móc zacząć przygotowania do otrzymania opinii jak najwcześniej, bo na nią też trzeba będzie poczekać.

Sprawdź w LEX: Czy wypłata dywidendy może zostać zwolniona od podatku, gdy uprawniony do jej uzyskania nie posiada udziałów od 2 lat? >

 

Trzy scenariusze opodatkowania podatkiem u źródła

- W praktyce możliwe są trzy scenariusze – zwraca uwagę dr Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG. Według niego, jeden zakłada, że w krótkim czasie ministerstwo finansów przedstawi projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który następnie zostanie w szybkim trybie procedowany i od 1 stycznia 2021 r. będą już obowiązywały nowe zasady rozliczania podatku u źródła. W drugim scenariuszu nowelizacja nie zostanie uchwalona do końca roku, w związku z czym minister finansów ponownie odroczy obowiązywanie omawianych przepisów. W trzecim scenariuszu nowelizacja nie zostanie uchwalona i od 1 stycznia 2021 r. regulacje dotyczące podatku u źródła będą obowiązywały w pełnym zakresie.

- Ostatni scenariusz jest najbardziej pesymistyczny – uważa dr Grzegorz Keler.

Sprawdź w LEX: Czy odsetki od pożyczki udziałowca opodatkowane są podatkiem u źródła? >

Problem polega na tym, że rozpoczęcie obowiązywania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT od nowego roku stanowiłoby duże wyzwanie dla podatników i płatników, którzy powinni uwzględnić tę okoliczność przy planowaniu przepływów pieniężnych, a także przy formułowaniu umów, z których wynika obowiązek zapłaty należności opodatkowanych podatkiem u źródła. Obowiązek zapłaty podatku, a następnie wystąpienie o jego zwrot, może istotnie wpłynąć na płynność finansową podatników i płatników. Nie wiadomo, jak długi będzie w praktyce czas oczekiwania na zwrot. Zgodnie z przepisami powinien on nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot. Jednak organ będzie miał możliwość przedłużenia tego terminu. Może się więc okazać, że środki zostaną zamrożone na rachunku urzędu skarbowego przez wiele miesięcy.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek pobrania zryczałtowanego PIT "u źródła" >

- Jednocześnie należy pamiętać, że większość nowych zasad rozliczania podatku u źródła uchwalonych w 2018 r. już obowiązuje. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku – przypomina dr Grzegorz Keler.

Sprawdź w LEX:

Jak powinna brzmieć treść oświadczenia Beneficial owner gdy oświadczenie składa wspólnik spółki osobowej?  >

Jak opodatkować odsetki wypłacone koreańskiemu udziałowcowi? >

Jak dokumentować transakcje z nierezydentami, aby możliwe było korzystanie z preferencyjnych stawek zawartych w umowach międzynarodowych? >