Na wstępie warto zaznaczyć, że jest to rozwiązanie, które zastępuje w pewnym sensie uchylony art. 15e ustawy o CIT. Ograniczał on możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Wprowadzona zmiana ma na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową, polegającą na transferze dochodów za granicę, która według twórców tej konstrukcji stosowana jest przez część międzynarodowych koncernów.

 

Do przerzucanych dochodów trzeba zaliczyć koszty

Do przerzucanych dochodów należy zaliczyć koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego. Ich katalog został określony we wskazanym wyżej artykule ustawy o CIT. W celu zakwalifikowania wskazanych kosztów jako dochodów przerzucanych, spełnione muszą zostać jeszcze dwa ustawowe warunki, określone w ustępie 2 tego artykułu. Po pierwsze, faktyczny podatek zapłacony przez podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność w państwie jego rezydencji, musi być niższy o co najmniej 25 proc. od kwoty podatku dochodowego, która byłaby należna, gdyby jego dochody podlegały opodatkowaniu stawką 19 proc. Po drugie, koszty te muszą stanowić co najmniej 50 proc. wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów, które określone są zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości.  Stawka podatku w przypadku tych dochodów, została ustalona w wysokości 19 proc., a więc na tym samym poziomie, na którym ustalona jest podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Warunkiem zastosowania tej stawki jest, aby wymienione koszty stanowiły co najmniej 3 proc. sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów.

 

Wyjątek dla podmiotów z UE i EOG

Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z kraju położonego w UE oraz EOG, który prowadzi w tym kraju istotną rzeczywistą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu. Jednakże mają one zastosowanie do podatników, którzy prowadzą działalność poprzez zagraniczny zakład, który jest położony na terytorium RP. Obliczenie tego podatku za rok podatkowy powinno nastąpić w zeznaniu rocznym i zostać wpłacone na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia tego zeznania. Należy także pamiętać, że przerzuconych dochodów nie łączy się z pozostałymi dochodami podatnika, tj. spółki przerzucającej te dochody.  

Zobacz również:
Interpretacja 590 i investor desk nowymi zachętami dla dużego kapitału >>
Więcej raportowanych transakcji w 2022 roku >>