Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ogłoszony został właśnie nowy wzór formularza PIT-2. Jest to oświadczeniem, które pracownik, osiągający przychody z wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę składa pracodawcy. PIT-2 informuje pracodawcę, że pracownik chce skorzystać z pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W 2022 roku jest to 425 zł miesięcznie. Nie jest to ulga dla klasy średniej. Zmniejszenie zaliczki wynika tu z kwoty wolnej od podatku.

W opinii ekspertów, zamiast ułatwiać rozliczenia i wyjaśniać wątpliwości, nowy formularz dokłada kolejnych problemów. Poważne niejasności dotyczą teraz kwestii, czy podatnik pracujący na etacie i dodatkowo rozliczający najem prywatny według skali, w 2022 r. powinien złożyć PIT-2 do swojego pracodawcy?

Zobacz również:
Nowego rozporządzenia o zaliczkach na PIT nikt nie chce stosować >>
Ministerstwo Finansów obiecuje nie karać księgowych >>
PIT-2 obniża zaliczkę, ale jest chaos w sprawie jego składania >>

 

Składanie PIT-2 u pracodawcy

Przypomnijmy - zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
 2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
 4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia,

to pracodawca naliczając miesięczną zaliczkę, pomniejszy ją o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Czytaj w LEX: Zaliczka na podatek obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. >

W punkcie 3 mowa jest o opłacaniu zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3, a więc przez  podatników o których mowa w art. 44 w ust. 1.

O których podatników chodzi? W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. przepis brzmiał tak:

Art. 44. 1. Podatnicy osiągający dochody:

1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,

2) z najmu lub dzierżawy

(…)”

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. natomiast brzmi już tak:

„Art. 44. 1. Podatnicy osiągający dochody:

1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,

2) (uchylony)

           (…)”

 

Ważne są jeszcze przejściowe

Według przepisów przejściowych, zgodnie z art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu, czyli ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r.,

- Oznacza to, że do końca 2022 r. najem prywatny może być opodatkowany według skali podatkowej – zaznacza Sylwia Loręcka, biegły rewident, główny księgowy w Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o. Zwraca jednak uwagę, że w artykule jest mowa o stosowaniu zasad opodatkowania.

 


- Resort finansów jednak poszedł o krok dalej i w wyjaśnieniach, stwierdził, że podatnicy rozliczający na mocy przepisu przejściowego najem prywatny według skali podatkowej,  obowiązani będą stosować wszystkie przepisy ustawy o PIT, dotyczące opodatkowania dochodów z tzw. najmu prywatnego, obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w tym także przepis art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – wyjaśnia Sylwia Loręcka.

Sprawdź w LEX: Polski Ład: Wybór opodatkowania usług finansowych od 1 stycznia 2022 r. >

A to w rezultacie oznacza, że osoby rozliczające najem prywatny według skali podatkowej i jednocześnie osiągające przychody ze stosunku pracy nie mogą złożyć swojemu pracodawcy PIT-2. Nie może być bowiem dwukrotnie rozliczana w trakcie roku kwota wolna, raz w stosunku pracy, drugi raz w najmie rozliczanym według skali. To doprowadziłoby do sytuacji, że w niektórych przypadkach w zeznaniu rocznym mogłaby się pojawić dopłata podatku nawet w wysokości 5.100,00 zł.

 

PIT-2 przy najmie znów pełen wątpliwości

Problem dostrzega również Aldona Namiestnik-Hok, doradca podatkowy. - Ponieważ kwotę 425 zł, zmniejszającą miesięczną zaliczkę, stosujemy raz w miesiącu, dlatego formularz PIT-2 wypełniają osoby, które nie otrzymują innych przychodów z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych np. emerytura, renta czy działalność gospodarcza, gdzie kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek również występuje – tłumaczy.

Problem jednak w tym, że w najnowszej wersji formularza PIT-2, oprócz powołania się na artykuł 32 ust. 3 ustawy o PIT, wskazano, że składając PIT-2, pracownik oświadcza, że:

 1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 3. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. nie osiąga dochodów, od których jestem obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:
 • z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
 • z najmu lub dzierżawy.

- Problem jest w tym, iż art. 44 ust 3, do którego odwołuje się PIT-2 mówi "Podatnicy, o których mowa w ust. 1," a ust 1 wymienia tylko podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, o której mówi art. 14 ustawy. Punkt dotyczący najmu lub dzierżawy, który był wymieniony w tym artykule do końca 2021 roku, został od 2022 uchylony. MF w swojej broszurze informacyjnej ominęło ten punkt – zaznacza Aldona Namiestnik-Hok.

Nagranie szkolenia: Ulga dla klasy średniej – jak liczyć pensje? >

Problematyczny moment złożenia PIT-2 

Nowa wersja PIT-2 rodzi też wątpliwości, które dotyczą momentu złożenia PIT-2.

Aldona Namiestnik-Hok zwraca uwagę, że we wspomnianym artykule 32 ust. 3 ustawy o PIT jest napisane, że oświadczenie składa się przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym. Z broszury informacyjnej MF wynika z kolei, że zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.