Wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z 17 czerwca 2022 r. Tym samym Polska dołącza do grona państw, które wdrożyły lub wdrażają system elektronicznych faktur w swoich porządkach prawnych. System działa we Włoszech, zgodę Komisji Europejskiej uzyskały Polska i Francja, zaś stworzenie podobnego rozwiązania sondują Niemcy. Z punktu widzenia samej Komisji system faktur elektronicznych ma stać się rozwiązaniem obowiązującym w całej wspólnocie. Podjęte przez Polskę działania w celu wdrożenia obligatoryjnego e-fakturowania wpisują się w przyszłą inicjatywę Unii Europejskiej pt. „VAT in the Digital Age”. Zakłada ona m.in. wykorzystanie technologii w celu zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT poprzez wdrożenie raportowania w czasie rzeczywistym.

Więcej w LEX: UE: Obowiązkowe e-faktury w Polsce od 2024 r. >>>

Kogo obejmie obligatoryjne e-fakturowanie?

Obowiązek wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) obejmie czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Będą to czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Przy użyciu KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Zgodnie z treścią decyzji derogacyjnej obowiązkowym KSeF nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Podmioty te mogą zdecydować się na fakultatywne korzystanie z KSeF.

 

Wątpliwości rozwiano również w kontekście kas fiskalnych. Faktury wystawiane na kasie rejestrującej mogą być wystawiane w tej formie do końca 2024 roku. Po tej dacie obligatoryjne stanie się stosowaniu faktur elektronicznych.

WZORY dokumentów w LEX:

 

Jakie korzyści niosą za sobą e-faktury?

Wprowadzenie KSeF na stałe do polskiego porządku prawnego będzie zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów milowym krokiem na drodze do wprowadzenia powszechnego raportowania w czasie rzeczywistym. W panujących realiach gospodarczych będzie to szczególnie istotny kanał współpracy na linii podatnik – urzędy skarbowe. E-faktury to duże wyzwanie, inwestycja czasu i środków finansowych dla obu stron, jednak analizując wszystkie za i przeciw tej odsłony cyfryzacji, zadbano o pozytywne nastawienie obu stron. Z punktu widzenia podatnika, przepisy w zaproponowanym kształcie przewidują szereg zachęt:

 • Skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT. Ustawa przewiduje likwidację terminu 60 – dniowego zwrotu VAT i wprowadzenie w to miejsce terminu 40 – dniowego;
 • Zniknie problem związany z duplikatami faktur, ponieważ e-Faktury się nie zgubią, nie ulegną zniszczeniu, a co za tym idzie – zawsze będą dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury;
 • Zostanie wprowadzony nowy rodzaj dokumentu – „propozycja faktury korygującej”. Ma to wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców utrzymując ułatwienie korygowania danych na fakturze przez nabywców;
 • Usługa przechowywania oraz archiwizacji e-faktur przez okres 10 lat zapewniona jest przez administrację, co daje możliwości dużych oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów;
 • Powszechny system fakturowania będzie miał również wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania;
 • System będzie dostępny w trybie 24/7 oraz umożliwi multiplikowanie zgromadzonych danych oraz ich zapisywane w kopiach zapasowych, aby zabezpieczyć się przed ich utratą także w mało prawdopodobnych, nadzwyczajnych sytuacjach awarii sprzętowej;
 • Przedsiębiorcom zostanie udostępniona w najbliższym czasie aplikacja mobilna KSeF, która umożliwi wygodne i szybkie wystawianie i odbieranie e-Faktur oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca;
 • W razie wątpliwości na temat tego, czy nasz dostawca powinien korzystać z KSeF, w wykazie podatników VAT (Biała Lista), będzie można zweryfikować konkretny podmiot pod kątem obowiązku wystawiania faktur w KSeF;
 • System do obsługi fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (PEF) zostanie zintegrowany z KSeF;
 • Ustawodawca zaproponował, że w przypadku wystąpienia awarii KSeF, podatnik będzie mógł wystawić fakturę poza systemem i przekazać kontrahentowi w sposób z nim uzgodniony, z zastrzeżeniem przesłania ich do KSeF w ciągu 7 dni od dnia kończącego okres awarii.

 

Czytaj w LEX: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców >>>

 

 

Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków dotyczących KSeF

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na  fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze. Karą pieniężną zostaną objęte przypadki, gdy:

 • podatnik, będąc podmiotem zobowiązanym, nie wystawił faktury przy użyciu KSeF (kara w wysokości co najmniej 1000 zł);
 • podatnik kara w wysokości co najmniej 1000 zł)
 • nie przesłał do KSeF, w określonym terminie, faktur wystawionych podczas awarii (kara w wysokości co najmniej 500 zł).

 


Mając na uwadze kształt zaproponowanych zmian, należy wskazać, iż wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucyjny krok, który niewątpliwie przyspieszy zmiany związane z cyfryzacją gospodarki. Pomijając możliwe ryzyka z tym związane (atak hakerski, do którego Ministerstwo odniosło się komunikacie prasowym), wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania niesie ze sobą obopólne korzyści dla współpracy na linii podatnik – urząd skarbowy. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Oznacza to m.in. że podatnicy, którzy wystawiać będą ustrukturyzowane e-Faktury, nie będą musieli jednocześnie przesyłać na prośbę urzędów skarbowych plików JPK_FA. Wspomniany JPK, do niedawna jeszcze przełomowy, po kilku latach funkcjonowania wydaje się jedynie preludium do prawdziwej rewolucji rozliczeń podatkowych, jaką z pewnością stanowić będzie KSeF.

Adam Walędziak, młodszy konsultant w Dziale Podatkowym Accace Advisory Sp. z o.o.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi i wszelkie opinie dot. przedmiotowego projektu ustawy można przesyłać na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl. Jednocześnie rozpoczęto konsultacje podatkowe struktur logicznych e-Faktury, które potrwają do 23 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do opublikowanego projektu ustawy informuje, iż publikacja ustawy jest planowana na II kwartał 2023 r. z obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 2024 r.

Zobacz więcej: Obowiązkowa e-faktura w ramach KSeF już w konsultacjach >>