Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na 2025 r., przedłożone przez ministra finansów.

Rząd zakłada, że w przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1 proc. w 2024 roku do 3,7 proc. w 2025 roku. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

W 2025 r. inflacja wyniesie średnio 4,1 proc., podczas gdy w 2024 r. 5,2 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,7 proc. i będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5 proc. W efekcie, stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9 proc.

Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną w 2025 roku o 7,1 proc. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 2,9 proc.

Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności.

W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6 proc., z 3,5 proc. w 2024 r.

Nastąpi też wyraźny wzrost dynamiki inwestycji – zarówno prywatnych jak i publicznych. Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2 proc. Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność.

W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6 proc. (z 3,7 proc. w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5 proc. (z 4,8 proc. w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych.

Czytaj również: Budżet na 2024 r. a dochody z podatków >>