Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 28 maja, uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023. Dokumenty przedłożone były przez ministra finansów.

Z przyjętych przez rząd dokumentów wynika, że w w 2023 r. dynamika aktywności gospodarczej w Polsce wyraźnie pogorszyła się w obliczu wysokiej, choć malejącej inflacji, zaostrzonych warunków finansowania i osłabienia popytu zewnętrznego. Tym samym, tempo wzrostu PKB wyniosło 0,2 proc.
W ubiegłym roku dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki 659,6 mld zł. Deficyt budżetowy wyniósł 85,6 mld zł.
Na koniec 2023 roku Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł 1 328 107,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2022 roku o 118 609,4 mln zł. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3 proc. do 38,9 proc.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniósł na koniec 2023 roku 1 691 179,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 178 407,1 mln zł w stosunku do końca 2022 roku. Jednocześnie w 2023 roku relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 49,6 proc., w stosunku do 49,2 proc. na koniec 2022 roku.

Zobacz również: Projekt budżetu na 2024 r. przyjęty przez rząd

 

Grażyna Michalczuk, Marta Kuklo

Sprawdź