W sobotę, 1 stycznia 2022 r., wchodzą w życie przepisy podatkowej części Polskiego Ładu. W jej skład wchodzą m.in. regulacje dotyczące ulgi dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów właśnie ją poprawiło – w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowa wersja została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 2427.

Zobacz w LEX: Polski Ład - wzory wniosków i oświadczeń >

Problematyczne koszty prowadzenia działalności...

Problem dotyczył zwłaszcza rozliczeń przedsiębiorców. Wyjaśnijmy, pierwotna wersja przepisów wskazywała, że kwota ulgi wynosi:

  • (A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  • (A x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,

w  którym  A  oznacza  sumę  uzyskanych  przez  podatnika  w  roku  podatkowym  i  podlegających opodatkowaniu  zgodnie  z  art.  27  przychodów  ze  stosunku  służbowego,  stosunku  pracy,  pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

 


…zmienione na koszty uzyskania przychodów

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&tax, zwracała uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że przepisy o uldze odnoszą się do pojęcia kosztów prowadzenia działalności, jednak ustawa o PIT nie precyzuje takich kosztów – zamiast tego są koszty uzyskania przychodów. O problemie i konieczności pilnego doprecyzowania przepisów pisaliśmy m.in. w tekście pt. Ulgę w PIT dla klasy średniej trzeba pilnie poprawić >> w ramach prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX drugiej już edycji akcji „Poprawmy prawo”.

Po naszej publikacji resort finansów poprawił błędny przepis.

Poprawka znalazła się w opublikowanej właśnie w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W art.  9 ust. 1 lit. d wskazano, że po wyrazach „pomniejszonych o koszty” dodaje się wyrazy „uzyskania przychodów z tytułu”. Zmiana zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. Dzięki niej, przedsiębiorcy nie będą już mieli wątpliwości, jakie koszty należy brać pod uwagę przy obliczaniu ulgi dla klasy średniej.

 

Istota ulgi dla klasy średniej

Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie). Chodzi tu o zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową. Z ulgi nie skorzystają więc podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, ani rozliczający się ryczałtem czy kartą podatkową. Ulga dla klasy średniej nie będzie też miała zastosowania do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło, a także emerytów.