- W I półroczu 2020 roku do objęcia czynnościami kontrolnymi ze względu na ryzyko nieprawidłowości w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej wytypowane zostały 102 podmioty (dla porównania za cały zeszły rok było ich 175 natomiast w 2018 wytypowano łącznie 166 podmiotów) – zwraca uwagę Anna Pielesiek, konsultant w Crido.

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Adam Zbroiński, menadżer w Crido, tłumaczy z kolei, że ceny transferowe w percepcji organów nadal traktowane są jako środowisko przeprowadzania optymalizacji podatkowej, o czym świadczy choćby łączne przedstawianie statystyk z czynności kontrolnych w obu obszarach. Jego zdaniem, w drugiej połowie roku należy spodziewać się zintensyfikowania działań organów, w tym wezwań w ramach czynności sprawdzających o przedłożenie dokumentacji cen transferowych za lata poprzednie.

Warto tu przypomnieć, że od stycznia zeszłego roku organy podatkowe mają możliwość tzw. recharakteryzacji lub eliminacji transakcji. Chodzi tu o zmienianie lub eliminowanie skutków podatkowych transakcji zawartych przez podmioty powiązane, jeśli fiskus stwierdzi, że ich cena była nierynkowa, a umowa została zawarta tylko w celu optymalizacji rozliczeń ze skarbówką. Problem jednak w tym, że fiskus próbuje stosować tę zasadę do transakcji zawartych wcześniej.

Więcej czasu na raportowanie cen transferowych

Wkrótce fiskus też dostanie więcej informacji na temat transakcji. Tarcza antykryzysowa 4 wydłużyła co prawda terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (w tym oświadczenia o rynkowości) oraz formularza TPR-C, obowiązki jednak pozostają.

Zobacz procedurę w LEX: Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych >

Raportowanie w formie informacji o cenach transferowych zastąpi obowiązek składania przez podatników formularza CIT-TP. Do złożenia formularza CIT-TP zobowiązane były podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro. Do złożenia informacji TPR-C zobowiązane są natomiast podmioty realizujące transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, podmioty realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatnicy w zakresie należności i umów zawieranych z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tym samym krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji TPR-C został rozszerzony.

Czytaj w LEX: Jednostki powiązane na przykładach >

- W ramach przykładu w części poświęconej analizie cen transferowych trzeba będzie wskazać sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazać źródła danych porównawczych oraz rodzaj dokonanego porównania, informacje o wyborze strony badanej, kryteria selekcji danych porównawczych, wskazać dokonane korekty porównywalności, zastosowany wskaźnik rentowności oraz informację o wyniku analizy cen transferowych – wyjaśnia Beata Rawa, transfer pricing manager w Instytucie Cen Transferowych.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych >

Ekspertka tłumaczy, że podatnicy obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie uchronią się przed obowiązkiem sporządzenia analizy cen transferowych, która na gruncie znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych stanowi element dokumentacji lokalnej. Dodaje, że informacja TPR-C ograniczy obciążenia administracyjne podatników, u których nie występują nieprawidłowości. Zakres informacji przekazywanych przez podmioty, które składają informację, a nie są zobowiązane do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, będzie zdecydowanie węższy. Jednocześnie informację TPR-C należy potraktować jako kolejne narzędzie analityczne w rękach organów podatkowych.

Sprawdź w LEX:  Czy należy sporządzić dokumentację cen transferowych jeżeli wartość transakcji w roku między powiązanymi podmiotami nie przekroczyła 500 tysięcy złotych?  >

 

Spotkanie z fiskusem w czasach zarazy

Eksperci potwierdzają, że kontrole prowadzone przez skarbówkę i spotkania z urzędnikami będą teraz, przy ciągle trwającej epidemii koronawirusa, odbywać się na zupełnie innych zasadach.

Zobacz procedurę w LEX: Samodzielna korekta cen transferowych >

- Standardowym i niezbędnym wyposażeniem tak urzędników jak i podatników odwiedzających urzędy stały się środki bezpieczeństwa higienicznego – rękawiczki czy maseczki. Każde spotkanie osobiste z urzędnikami, jak np. zapoznanie się z aktami sprawy, możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu. Oczywiście, niezbędna jest wówczas nie tylko maseczka – spotkania odbywają się co do zasady w salach zapewniających zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami, niejednokrotnie podatnika i urzędników oddziela wówczas przegroda z pleksi. Nie ułatwia to niestety rozmowy o stanie sprawy – zauważa Daniel Panek, menadżer w Crido.

Czytaj w LEX: Ceny transferowe a analiza biznesu >

 


Ekspert dodaje także względy bezpieczeństwa spowodowały także ograniczenie przez urzędy przesłuchań świadków. Konieczność noszenia maseczki przez wszystkich biorących udział w przesłuchaniu i co najmniej dwumetrowa odległość pomiędzy uczestnikami nie ułatwiają komunikacji i protokołowania wypowiedzi świadka. - Wydaje się, że nieco łatwiej w tym względzie może być urzędom celno-skarbowym. Dysponują oni bowiem możliwością przesłuchiwania świadków za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. Skype. Póki co wydaje się jednak, że korzystają z nich sporadycznie – ocenia Daniel Panek.

Czytaj w LEX: Stanowisko sądów administracyjnych w zakresie polityki cen transferowych >