Minimalna stawka wynagrodzenia w 2022 r. wyniesie 3010 zł. Będzie wyższa o 210 zł od aktualnie obowiązującej. Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników, na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Zobacz również: Rząd zdecydował - w 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o 7,5 proc. do kwoty 3010 zł >>

 

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja zależy od wartości popełnionego czynu.

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2022 r. 15 050 zł.

 

Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wcześniej była to dwukrotność, jednak w połowie 2021 r. przepisy w tym zakresie zostały zmienione.

Zobacz więcej: Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe >>

Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2022 r. kara grzywny wynieść może zatem od 301 zł do 60 020. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 15 050 zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 30 100 zł.

 


Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności oraz
  • kara pozbawienia wolności.

Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Skoro najniższe wynagrodzenie zostało określone na kwotę 3010 zł, w 2022 r. stawka dzienna wyniesie od 100,33 zł do 40 132 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 1003,30 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 28 895 040 zł.