Wydana kilka dni temu interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS dotyczyła sytuacji podatnika, który prowadzi działalność w zakresie wytwarzania odzieży, pościeli szpitalnych oraz operacyjnych wielokrotnego użytku, a także podkładów i serwet operacyjnych w trybie zamówień publicznych. Spółka planuje dodatkowo kupno budynku wraz z działką oraz rozpoczęcie produkcji fartuchów chirurgicznych, odzieży chirurgicznej, jak również odzieży dla personelu szpitalnego. Budynek w dacie przyjęcia do używania będzie zdatny i kompletny do używania, tj. produkcji wskazanych wyrobów. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż będzie on użytkowany wyłącznie do produkcji tych wyrobów.

Skarbówka potwierdziła, że na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, spółka zakup budynku może zaliczyć w koszty podatkowe jednorazowo.

 

Walka z Covid-19 a jednorazowa amortyzacja

Podstawą do jednorazowego odpisu jest art. 52s ust. 1 ustawy o PIT. Wynika z niego prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19.

- Zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla rozliczenia nabycia budynku jest szczególnie korzystne ekonomicznie dla podatników, gdyż podstawowa stawka amortyzacji dla budynków niemieszkalnych wynosi 2,5 proc. rocznie tj. 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat – wyjaśnia Mateusz Pietranek, doradca podatkowy, zespół podatków dochodowych kancelarii GWW.

Zobacz również: Testy na COVID-19 można zaliczyć w koszty podatkowe >>

 

Wartość środka trwałego nie ma znaczenia

Co istotne, możliwość rozliczenia bezpośrednio wydatków przeznaczonych na zakup budynku nie jest uzależniona od jego wartości. Podatnicy nie są związani żadnym limitem w tym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można znacząco obniżyć wysokość podatku dochodowego za rok, w którym ten środek trwały został ujęty w księgach rachunkowych

- Należy jednak mieć na uwadze, że środki trwałe podlegające rozliczeniu powinny zostać nabyte wyłącznie w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Przykładowo, jeśli część nabytego budynku przeznaczona byłaby do innych celów, to organ podatkowy mógłby zakwestionować jednorazową amortyzację tego środka trwałego – przestrzega Mateusz Pietranek.

 

 

Przeciwdziałać Covid mogą różne towary

Trzeba też pamiętać, że ustawa określa katalog towarów, które uważa się za służące przeciwdziałaniu Covid-19 i są to w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Jak jednak zauważa Mateusz Pietranek, jest to katalog otwarty, więc podatnicy są uprawnieni do wykazania, iż również inne środki służą temu celowi.

Z przepisu art. 52s wynika, że chodzi o środki trwałe, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

- Moim pierwszym skojarzeniem w tym kontekście raczej nie są budynki. Jednak treść przepisu art. 52s ustawy o PIT nie wyklucza możliwości jego zastosowania również w stosunku do budynków. Proces produkcyjny musi przecież zostać gdzieś zorganizowany – zauważa Piotr Prokocki, doradca podatkowy i radca prawny w firmie VISTRA Poland.

Jeżeli budynek został więc zakupiony w celu produkowania towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabywca skorzystał z prawa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w art. 52s ust. 1 ustawy o PIT.

- W związku z tym, stanowisko zaprezentowane przez dyrektora KIS w analizowanej interpretacji zasługuje na aprobatę – zaznacza Piotr Prokocki.

Nasz rozmówca wskazuje dodatkowo, że ustawodawca nie wymaga też, aby środki trwałe zostały nabyte „wyłącznie” w celu produkcji towarów określonych w tym przepisie. Nie wymaga również, aby jedynym możliwym przeznaczeniem towarów produkowanych przy wykorzystaniu tych środków trwałych było przeciwdziałanie Covid-19. Wystarczy, że przedmiotowe towary są jedynie „związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

 


 

Ważna kwestia przeznaczenia środków trwałych

Ustawodawca nie precyzuje jednak, co stanie się w sytuacji, gdy przeznaczenie środków trwałych ulegnie zmianie. Stwarza to możliwość interpretacji, że powinniśmy brać pod uwagę cel nabycia środka trwałego występujący wyłącznie w momencie jego zakupu i wprowadzenia do ewidencji.

- Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której budynek produkcyjny przez cały okres eksploatacji (albo cały okres amortyzacji według podstawowych zasad) będzie wykorzystywany do produkcji towarów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19. Okres eksploatacji budynku, jak również jego okres amortyzacji według podstawowych zasad, będzie zapewne znacznie dłuższy niż czas trwania pandemii. Późniejsza zmiana przeznaczenia budynku nie powinna jednak podważać prawa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Gdyby ustawodawca chciał zablokować taką możliwość, wprowadziłby regulację analogiczną do przepisów regulujących korektę VAT w przypadku zmiany przeznaczenia budynku – twierdzi Piotr Prokocki.

 

Interpretacja na ratunek służbie zdrowia

Zdaniem Agnieszki Czernik, doradcy podatkowego, wydana właśnie interpretacja wpisuje się w konieczność nadrabiania szeroko pojętych, 80-letnich zaległości w służbie zdrowia.

- Jak widać, konieczne są inwestycje finansowane nie tylko z budżetu centralnego i budżetów samorządowych, ale również z zasobów prywatnych przedsiębiorców. Nie chodzi wyłącznie o budowę nowych szpitali i przychodni, ale również konieczność budowy zakładów produkcyjnych, produkujących wyposażenie, maszyny, urządzenia, leki, środki dezynfekcyjne, odzież chirurgiczną, ochronną, itd. – zauważa Agnieszka Czernik.

Zwraca także uwagę, że w interpretacji mowa jest o artykułach wielokrotnego użytku, jednakże w przypadku chorób zakaźnych trudno jest sobie wyobrazić użytkowanie odzieży chirurgicznej, ochronnej, pościeli do zwalczania innych chorób, przez personel innych oddziałów (szpitali) i na rzecz pacjentów zmagających się z innymi chorobami.

             

Wydatki trzeba udowodnić i uzasadnić

Zagrożeniem występującym w przypadku każdej korzyści podatkowej jest ciężar udowodnienia wszelkich okoliczności uprawniających do uzyskania ulgi lub przywileju, również w postaci jednorazowej amortyzacji przy zakupie budynku oraz gruntu. Jak podpowiada Agnieszka Czernik, niewątpliwie pomocne będzie wskazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa a podejmowanymi nakładami inwestycyjnymi. Jej zdaniem, jednorazowa amortyzacja środków trwałych zakupionych w ostatnim miesiącu trwania epidemii może być jednak dla podatnika sprawą problematyczną.